Noutati fiscale 2019 pentru organizatorii de jocuri de noroc

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit unei OUG adoptate de guvern in 21.12.2018, incepand incepând cu 01.01.2019 organizatorii de jocuri de noroc prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a plăti o taxă anuală reprezentând 2% calculata la totalul taxelor de participare încasate în anul precedent.

Organizatorii de joc prevăzuți mai sus, personal sau prin reprezentantul autorizat definit potrivit OUG nr.77/2009, calculează, declară şi plătesc  taxa la bugetul de stat până la data de 25 februarie inclusiv, a anului fiscal pentru care se datoreaza taxa anuala.

Organizatorul de jocuri de noroc care se înființează în cursul anului are obligația de a plăti o taxă lunară reprezentând 2% calculata la totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă. Taxa lunara se calculează, se declară şi se plătește  la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.

Modalitatea de calcul a taxei se stabileste prin ordin al presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Modalitatea de declarare și plată a taxei se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

De asemenea, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (4) si (5) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Se infiinteza pe langa ONJN o activitate finantata integral din venituri proprii in conformitate cu prevederile Legii nr 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru promovarea respectarii principiilor si masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea regelmentate de prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare. Veniturile proprii se constuituie din contributiile organizatorilor jocurilor de noroc licentiati, cu următoarele contribuţii anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I – 5.000 euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II – 1.000 euro anual;

(iii) jocurile la distanţă monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi – 1.000 euro anual.

(5) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) au natura juridică unei creante bugetare și se execută conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificăruile si completarile ulterioare, pe baza notificării ONJN ce reprezintă titlu executoriu.”

2. Dupa alineatul (5) al articolului 10 se introduc șase noi alineate, alin. (5^1)-(5^6) cu urmatorul cuprins:

„(5^1)Veniturile activitatii proprii se utilizeaza pentru prevenirea dependenţei de jocuri de noroc si vor fi  alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a tinerilor şi a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile, soluţionarea promptă şi eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc şi un jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al preşedintelui O.N.J.N”

 (5^2) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.

(5^3) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru această activitate se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul O.N.J.N., conform prevederilor legale în vigoare.

(5^4) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

(5^5) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(5^6) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. Alineatul (8) al articolului 10 se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie venit la bugetul de stat.”

5.La articolul 14, alineatul (2), litera b), punctul (i), litera C se abroga.

6. La articolul 14, alineatul (2), litera b), punctul (iv), litera C se abrogă

7. La articolul 14, alineatul (2), litera b), punctul (v), litera D se abrogă

8. La pct. 1, capitolul II, litera G, punctul (i) din Anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(i) slot machine clasa A: 3.600 euro”

9. Litera A) de la punctul 3 din Anexă se modifică și va avea următorul cuprins:

”A. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.” 

(2) Cheltuielile din bugetele Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Tineterului și Sportului și Ministerului Sănătații finanțate până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi din taxa de acces, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, se vor finanța de la bugetul de stat, cel putin la nivelul platilor efectuate in anul 2018.Articole similare