Obligatii scadente in luna februarie 2012

10 februarie

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Cine depune ?

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

15 februarie

• Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă

Cine depune ?

Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Cine depune ?

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

Cine depune ?

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

Cine depune ?

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final

• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

Cine depune ?

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

• Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

Cine depune ?

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia

• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

Cine depune ?

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Cine depune ?

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

27 februarie

• Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal pentru anul trecut

Cine depune ?

Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie anul curent

• Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2011.

Cine plateste?

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Cine plateste ?

Plătitorii de următoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuală;

b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

Cine depune ?

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1.

• Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 (format electronic)

Cine depune ?

– Organizaţiile nonprofit

– Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură

• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

Cine depune?

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Cine depune ?

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Cine depune ?

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

• Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Cine depune ?

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

• Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306

Cine depune ?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

• Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Cine depune ?

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

Cine depune ?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 35.000 de euro

• Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Cine depune ?

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro

• Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Cine depune ?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Cine depune ?

• Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

• Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

29 februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie pentru anul trecut

Cine depune ?

Plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor

• Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe

Cine depune ?

Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit Formular 205 pentru anul trecut

Cine depune ?

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă

• Depunerea Declaraţiei informative privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise Formular 206 pentru anul trecut

Cine depune ?

Intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

• Depunerea fişelor fiscale la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor Formular 210 (format electronic)

Cine depune ?

Plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor

• Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Formular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut. (format electronic)

Cine depune ?

Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.

 

Articole similare

Comentariul tau aici