Ordinul pentru raportarea contabila la semestru a fost publicat! O 916/2016

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
  Iata ca a fost publicat in 05.07.2016 si ordinul pentru aprobarea raportarilor contabile la semestru !

  Prevederi :

  Ordinul nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici .
  În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

  Art. 1. –
  Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. 2. –
  (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
  (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.

  Art. 3. –
  (1) În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.
  (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. –
  În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

  Art. 5. –
  (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015.
  (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

  Art. 6. –
  Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora.

  Art. 7. –
  Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

  Art. 8. –
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu excepţia art. 8 şi 9.

  Art. 9. –

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

  ANEXĂ

  SISTEMUL  de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

  CAPITOLUL I
  Prevederi generale

  A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016
  I. Prevederi comune
  1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2016 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
  2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
  3. 
  (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
  (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
  (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
  (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii.

  II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2016
  4.
  (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:
  a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
  c) Date informative (cod 30).
  (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:
  a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
  c) Date informative (cod 30).
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
  5.
  (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
  (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
  (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
  6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  7.
  (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
  (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2016 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.
  (3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată.
  8.
  (1) Formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
  (2) Formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar- contabile aferente perioadei de raportare.
  (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 şi 30 iunie 2016.
  9.
  (1) Formularul “Contul de profit şi pierdere”/”Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2016.
  (2) Datele care se raportează în formularul “Contul de profit şi pierdere”/”Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
  (3) Indicatorul “Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului “Contul de profit şi pierdere” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor sunt avute în vedere şi la completarea rândului 07 “Impozite (ct. 691 + 698)” din cadrul formularului “Contul prescurtat de profit şi pierdere”.
  10.
  (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul “Contul de profit şi pierdere”/”Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv formularul “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015-30 iunie 2015, respectiv 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016.
  (2) Entităţile înscriu la rândul 23 “Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului “Contul de profit şi pierdere”/rândul 04 “Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului “Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv la rândul 25 “Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul “Date informative” (cod 30).
  11.
  (1) În formularul “Date informative”, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
  (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul “Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
  (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul “Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
  12.
  (1) Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
  – directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  (2) Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
  13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2016, cu respectarea prevederilor din ordin.
  14.
  (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
  15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează în lei.
  16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016.

  III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016
  17. Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2016.
  18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2016
  19. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.
  20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.

   

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: