Pasii de parcurs pentru inregistrarea in scop de TVA- proiect 25.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat un proiect care vizeaza modificarea procedurii de inregistrare in scop de TVA conform art. 316 alin. a), b) sau c).

Despre modificarile propuse de proiect am scris detaliat in articolul :
Inregistrarea in scopuri de TVA – proiect MFP din 25.01.2021.

Documente de depus pentru inregistrarea conform art. 316 alin (1) lit.a) CF

Nota Art. 316 alin.1 lit. a) se refera la inregistrarea persoanei:

  1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei
  2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Documente de depus:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor
impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situație, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului;
b) declaraţia de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt
supuse înmatriculării la registrul comerţului. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea Taxa pe valoarea adăugată din declarație.

Documente de depus pentru inregistrarea conform art. 316 alin (1) lit.b) si c) CF

Nota. Literele b) si c) se refera la situatiile urmatoare:

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de 300.000lei

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Documente de depus:

  • Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art.316 alin.(1) lit.b) sau lit.c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea Taxa pe valoarea adăugată.

După primirea cererii/declarației, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere/declarație şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora.

Compartimentul de specialitate întocmește Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit.

În cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), verificarea informațiilor din cerere se realizează după primirea informațiilor privind înregistrarea în registrul comerțului.

Dispoziții speciale privind înregistrarea, la cerere, potrivit art. 316 alin. (1) lit.b) sau c)


După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele
impozabile care au solicitat înregistrarea potrivit art.316 alin.(1) lit.b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal, prin decizie emisă de organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art.92 din Codul de procedură fiscală.
Dispozițiile Capitolului III, Secțiunea 1 ”Anularea, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală” din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este
declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.
În situația în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de
TVA nu este declarată inactiv fiscal, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală,
compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit.c) din Codul fiscal.

Dispozițiile Capitolului III, Secțiunea a 3-a ”Anularea, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal” din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau
asociaţii/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în
scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Dispozitii finale

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.b) sau c) din Codul fiscal, se comunică persoanei impozabile solicitante, numai după
efectuarea verificărilor mentionate anterior.

Organul fiscal comunică, potrivit art.47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1)
lit.a) din Codul fiscal, Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.
Organul fiscal comunică, potrivit art.47 din Codul de procedură fiscală, persoanei
impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.b) sau c) din Codul fiscal, după caz:
a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal,
b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) sau c) din Codul fiscal.

După comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA către
persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal.
În cazul persoanelor impozabile cărora li s-a comunicat și decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă și în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, a fost anulată.

După finalizarea procedurii, toate documentele primite şi emise se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile

Articole similare

Comentariul tau aici