Prevederi referitoare la elementele contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse si furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entitătii, după deducerea reducerilor comerciale úi a taxei pe valoarea adăugată, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

În cazul entitătilor care au realizat operatiuni de leasing financiar, radiate din Registrul general si care, la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, mai au în derulare contracte de leasing, în cifra de afaceri netă se include si dobânda cuvenită acestor contracte, aferentă perioadei de raportare.

În întelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creúteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creúteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contributii ale actionarilor;

b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de iesiri sau scăderi ale valorii activelor ori creúteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către actionari.

Veniturile si cheltuielile care apar altfel decât în cursul activitătilor curente ale entitătii trebuie prezentate la “Venituri extraordinare” si “Cheltuieli extraordinare”.

Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitătile curente ale entitătii si care, prin urmare, nu se asteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.

Activitătile curente reprezintă orice activităti desfăsurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum si activitătile conexe în care aceasta se angajeazăúi care sunt o continuare a primelor activităti mentionate, incidente acestora sau care rezultă din acestea.

Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzactie se delimitează clar de activitătile curente ale entitătii, se are în vedere, mai degrabă, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitătii desfăsurate în mod curent de entitate, decât frecventa cu care se asteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinară pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorită diferentelor dintre activitătile curente ale acelor entităti.

De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de către majoritatea entitătilor ca elemente extraordinare. De asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar.

Entitătile trebuie să prezinte în notele explicative proportia în care impozitul pe profit afectează “Profitul sau pierderea din activitatea curentă” si “Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară”.

Articole similare

Comentariul tau aici