Principii generale in administrarea creantelor fiscale –noutati fiscale 2016

Din 1 ianuarie 2016 intra in vigoare noul cod de procedura fiscala, potrivit caruia principiile generale in administrarea creantelor fiscale sunt :

1.Principiul legalităţii potrivit caruia creanţele fiscale şi obligaţiile corespunzătoare ale contribuabilului/plătitorului sunt cele prevăzute de lege.
2.Aplicarea unitară a legislaţiei potrivit caruia organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a creanţelor fiscale.  
3.Exercitarea dreptului de apreciere : organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege şi să adopte soluţia întemeiată pe prevederile legale, precum şi pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal : in desfăşurarea unei proceduri de administrare a creanţelor fiscale, organul fiscal înştiinţează contribuabilul/plătitorul asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfăşurarea procedurii.
5.Limba oficială în administraţia fiscală : limba oficială în administraţia fiscală este limba română.
6.Dreptul de a fi ascultat : inaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.
7.Obligaţia de cooperare  : contribuabilul/plătitorul este obligat să coopereze cu organul fiscal în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală şi procesual penală.
8. Secretul fiscal : personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.  
9. Buna-credinţă : Relaţiile dintre contribuabil/plătitor şi organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă.

Potrivit vechiul cod principiile erau :

1. Aplicarea unitară a legislaţiei: organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislaţiei fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
2.Exercitarea dreptului de apreciere: Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte  soluţia admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.
3.Rolul activ: organul fiscal înştiinţează contribuabilul asupra drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea procedurii potrivit legii fiscale.
4.Limba oficială în administraţia fiscală
5. Dreptul de a fi ascultat
6.Obligaţia de cooperare
7. Secretul fiscal87235..
8.Buna-credinţă

Articole similare

Comentariul tau aici