Procedura de aprobare a regimului derogatoriu a fost publicata in MOF

In MOF 203 din 18.03.2016 a fost publicat Ordinul nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal.

2. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

d) să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

5. În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 3 lit. a) -c) şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

6. În cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

În cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

7. Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii, de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6.

9. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.

10. În vederea soluţionării cererii, compartimentul de specialitate verifică situaţia fiscală a contribuabilului/plătitorului, respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 lit. d) -g).

11. Compartimentul de specialitate solicită informaţii de la compartimentele cu atribuţii în:

a) organizarea şi gestionarea evidenţei pe plătitori – confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată;

b) soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA;

c) compensări/restituiri;

d) activitatea de inspecţie fiscală;

e) gestionarea registrului contribuabililor/plătitorilor.

12. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

13. Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.

14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 “Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu”, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.

17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivaţia respingerii, cu referire la condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 13.

18. Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se avizează de şeful compartimentului de specialitate, iar Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu şi Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se aprobă de conducătorul organului fiscal.

19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 3.

21. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul/plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.

În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Notificarea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Contribuabilii/Plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu.

23. Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.


Articole similare

×
×