Procedura de control intern in cadrul ANAF

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In Monitorul Oficial nr. 216 din 26.03.2014 a fost publicata procedura de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale ANAF:

  Prevederi principale:

  Definirea acţiunii de control intern

  Acţiunea de control intern reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale  ANAF sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

  Factori generatori ai activităţii de control intern

  Activitatea de control intern poate fi generată de următorii factori:

  a) planul de activitate al aparatului de control intern, aprobat de preşedintele ANAF;

  b) solicitări ale preşedintelui ANAF;

  c) dispoziţii ale preşedintelui ANAF, în baza informaţiilor sau sesizărilor din mass-media;

  d) autosesizări ale Direcţiei generale de integritate cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control intern, cu aprobarea preşedintelui ANAF;

  e) solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii ANAF;

  f) petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârşite la nivelul structurilor centrale sau teritoriale ale ANAF.

  Atribuţiile aparatului de control intern

  Aparatul de control intern are următoarele atribuţii principale:

  a) efectuează acţiuni de control intern prin care verifică activitatea desfăşurată de structurile centrale şi teritoriale ale ANAF sau de personalul din cadrul acestora, în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;

  b) propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control intern şi/sau măsuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control intern, conform prevederilor legale;

  c) întocmeşte acte de control intern, ca urmare a finalizării acţiunilor de control;

  d) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute.

  Forme, metode şi procedee de control intern

  Organele de control intern pot aplica pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, în realizarea atribuţiilor, următoarele forme, metode şi procedee de control, separat sau combinat:

  1. Forme:

  a) control intern general, care constă în acţiunea de verificare a tuturor activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/sau personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului;

  b) controlul intern parţial, care constă în activitatea de verificare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.

  2. Metode:

  a) control secvenţial, care constă în acţiunea de verificare a documentelor, cronologic şi/sau sistematic, rezultate în urma activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării;

  b) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a unor activităţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusă controlului;

  c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate în mediu electronic, precum şi de verificare a informaţiilor relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control, stocate în programele informatice specifice la care are drepturi de acces, conform competenţelor legale.

  3. Procedee:

  a) controlul încrucişat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, în corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane;

  b) controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificată, în corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfăşoară la faţa locului, pe terenuri, în încăperi, în depozite şi în orice alte incinte, doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în legătură cu obiectivele de control intern.

  Finalizarea acţiunilor de control intern

  (1) La finalizarea acţiunilor de control intern, care s-au desfăşurat la structura verificată, se vor restitui, după caz, toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de reprezentanţii acesteia şi se vor păstra, dacă este cazul, copiile documentelor certificate conform cu originalul, în vederea anexării la actele de control.

  (2) Reprezentantul structurii verificate va da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de echipa de control intern, iar acestea au fost restituite la finalizarea acţiunii de control.

  (3) Organul de control intern întocmeşte, la finalizarea acţiunilor de control, acte în care consemnează aspectele constatate ca urmare a verificării obiectivelor de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de măsuri, formulate cu obiectivitate.

  (4) Pentru abaterile şi deficienţele constatate se vor stabili persoanele responsabile şi se vor propune măsuri corective în vederea remedierii acestora şi/sau de prevenire, conform prevederilor legale, în sarcina structurilor sau persoanelor verificate.

  (5) Pentru faptele constatate, prevăzute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplină competente, în vederea analizării acestora sau în vederea sesizării organelor abilitate, în situaţiile în care sunt indicii că faptele săvârşite de funcţionarii publici pot angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală.

  (6) În cazul în care, ca urmare a acţiunii de control, organele de control intern au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, se va propune sesizarea organelor de urmărire penală, abilitate de lege.

  Valorificarea acţiunilor de control intern

  (1) După aprobarea actelor de control intern  măsurile dispuse prin acestea se vor comunica structurilor verificate, în vederea implementării acestora, în termenele prevăzute.

  (2) Direcţia generală de integritate va monitoriza modul de ducere la îndeplinire şi de aplicare a măsurilor dispuse prin actele de control intern, în termenele prevăzute. Structurile cu atribuţii de control intern din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor transmite, în acest sens, către Direcţia generală de integritate actele de control întocmite, în termen de 5 zile de la aprobare.

  (3) La sesizările formulate de autorităţi, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea informării, se pot transmite rezultatele acţiunii de control intern.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: