Procedura privind vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In data de 03/06/2009 a intrat in vigoare procedura privind valorificarea prin vanzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala . Procedura a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 375 din 3 iunie 2009 .
  Vanzarea la licitatie, in conditiile Codului de procedura fiscala, reprezinta o forma a licitatiei de tip mixt, reprezentand o combinatie intre licitatia prin oferta in plic inchis si licitatia cu strigare, care porneste de la cel mai mare pret inscris in oferte, dar nu mai mic decat pretul de pornire al licitatiei, potrivit legii.

  1. (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, organul de executare competent efectueaza publicitatea vanzarii prin afisarea anuntului privind vanzarea intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, precum si prin alte modalitati prevazute de lege, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

  (2) Afisarea anuntului pe bunurile imobile scoase la licitatie, in cazul cladirilor, se face prin lipirea anuntului pe un zid exterior expus publicului, iar in cazul terenurilor, prin amplasarea unui stalp cu un suport plan pe care se va lipi anuntul. In acest sens, organul de executare se va deplasa la locul imobilului si va incheia un proces-verbal de afisare in prezenta a cel putin unui martor.

  2. In cazul bunurilor imobile si al bunurilor mobile corporale cu valoare de evaluare mai mare de 20.000 lei, anuntul privind vanzarea la licitatie publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fi insotit de fotografii ale acestor bunuri.

  3. Organul de executare competent instiinteaza, printr-o notificare, despre data, ora si locul desfasurarii licitatiei, debitorul, custodele si/sau administratorul-sechestru, in cazul cand acestia sunt alte persoane decat debitorul, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul sechestrat, daca este cazul.

  4. Organul de executare competent va verifica la locul unde se afla bunurile starea si numarul acestora dupa procesul-verbal de sechestru, intocmind o nota in acest sens, si, daca este cazul, va ridica sigiliile, va primi bunurile de la custode sau de la administratorul-sechestru.

  5. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la organul de executare competent pentru executarea silita a bunurilor ce urmeaza a fi vandute, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, documentele prevazute la art. 162 alin. (7) din Codul de procedura fiscala.

  6. (1) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele depuse de ofertanti, respectiv indeplinirea conditiilor de participare la licitatie, si afiseaza la locul licitatiei, cu o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia de participare, incheind in acest sens un proces-verbal de constatare.
  (2) La data tinerii licitatiei, executorul fiscal va verifica, in cazul platii taxei de participare la licitatie prin decontare bancara sau prin mandat postal, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.
  (3) Procesul-verbal de constatare prevazut la alin. (1) va cuprinde mentiuni cu privire la indeplinirea conditiilor de participare la licitatie pentru ofertantii admisi, precum si mentiuni cu privire la neindeplinirea conditiilor de participare la licitatie pentru ofertantii respinsi.

  7. Vanzarea la licitatie se face la locul unde se afla bunurile sechestrate, la domiciliul sau sediul debitorului ori in alt loc stabilit de organul de executare, in orice zi lucratoare, intre orele 8,00-20,00, prevederile art. 159 alin. (5) din Codul de procedura fiscala aplicandu-se in mod corespunzator.

  8. Presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, pasul de licitare, in cazul in care sunt mai multi participanti, care este cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei stabilit potrivit art. 162 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, precum si modul de desfasurare a acesteia.

  9. Pasul de licitare se stabileste de comisia de licitatie si este cuprins intre 5-15% din pretul de incepere a licitatiei, astfel:
  a) pentru bunuri cu o valoare de pana la 10.000 lei, pasul de licitatie se stabileste la 15%;
  b) pentru bunuri a caror valoare se incadreaza intre 10.001-50.000 lei, pasul de licitatie se stabileste la 10%;
  c) pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitatie se stabileste la 5%.

  10. La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul fiscal va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor primite potrivit pct. 5.

  11. (1) Executorul fiscal va oferi spre vanzare bunurile, prin 3 strigari succesive potrivit alin. (2), in care se pot face optiuni si supralicitari, conform pasului de licitare stabilit in conditiile pct. 9, fata de pretul cel mai mare din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar fata de acest pret.
  (2) Cele 3 strigari succesive se vor face la intervale de timp diferite, in functie de valoarea bunurilor licitate, astfel:
  a) pentru bunuri cu o valoare de pana la 10.000 lei, la interval de un minut;
  b) pentru bunuri a caror valoare se incadreaza intre 10.001-50.000 lei, la interval de 3 minute;
  c) pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50.001 lei, la interval de 5 minute.

  12. Bunul se adjudeca celui care, dupa 3 strigari succesive, ofera pretul cel mai mare in conditiile pct. 11 ori fata de pretul de pornire sau fata de pretul de incepere a licitatiei, dupa caz.

  13. Daca se prezinta un singur ofertant care ofera cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

  14. Cand in cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia inceputa va continua in zilele urmatoare, la ora stabilita de comisia de licitatie si anuntata de executorul fiscal inainte de inchiderea sedintei, fara alte formalitati legate de publicitate.

  15. Bunurile mobile corporale se vor vinde separat sau mai multe impreuna, in raport cu natura si destinatia lor, avandu-se in vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

  16. Vanzarea la licitatie a bunurilor imobile se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, avandu-se in vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

  17. In cazul in care, dupa aplicarea procedurii prevazute la pct. 11, exista participanti la licitatie care ofera acelasi pret, adjudecatarul se va stabili dupa urmatoarele criterii:
  a) are asupra bunului urmarit garantii reale inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare;
  b) a avut oferta scrisa cea mai mare;
  c) alte criterii, stabilite de comisia de licitatie si comunicate participantilor inainte de inceperea licitatiei.

  18. Dupa fiecare licitatie se intocmeste un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul acesteia, care va cuprinde elementele prevazute la art. 163 alin. (11) din Codul de procedura fiscala si care va fi semnat de
  toti membrii comisiei de licitatie si de ofertantii prezenti.

  19. In cazul prevazut la pct. 14 se intocmeste in fiecare zi de licitatie un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: