Proiect de modificare a O 39/2015 privind cazierul fiscal

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Pe site-ul Ministerului de Finante avem un nou proiect legislativ de modificare a O 39/2015 privind cazierul fiscal.

  Potrivit expunerii de motive,promovarea acestui act normativ este determinată în principal de:

  -evitarea situațiilor ce restrâng drepturile practicienilor în insolvență urmare înscrierii în cazierul fiscal al acestora, în calitate de reprezentanți desemnați potrivit legii, a informațiilor privind inactivitatea debitorilor declarată anterior deschiderii procedurii de insolvență simplificată, faliment sau dizolvare, declarată în temeiul art. 92 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situații care nu presupun culpa practicienilor în insolvență;

  -reglementarea unor termene privind înscrierea/scoaterea informațiilor în cazierul fiscal pentru situații prevăzute în mod expres;

  -eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță de a transmite documentele care atestă identitatea şi calitatea acestora.

  Se propune exceptarea înscrierii în cazierul fiscal al practicienilor în insolvență a informațiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenţei în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunţării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, pentru situațiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. a) – c) și e) – g) din Codul de procedură fiscală, respectiv:

      -neîndeplinirea, pe parcursul unui semestru calendaristic, a niciunei obligaţii declarative prevăzută de lege;

       -sustragerea de la efectuarea controalelor de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

       -organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

       – durata de funcționare a societății este expirată;

       – societatea nu mai are organe statutare;

       -durata deținerii spațiului cu destinație de sediu social este expirată.

  Se propune majorarea de la 5 la 15 zile a termenului de îndeplinire a obligației organelor care au competență să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal şi să aplice sancţiuni, de a comunica actele prin care au fost sancţionate aceste fapte și care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege.

  Prin Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 a fost instituită obligația organelor care au competență să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal şi să aplice sancţiuni, să comunice actele prin care au fost sancţionate aceste fapte și care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege, stabilindu-se în acest sens și termenul de îndeplinire la 5 zile. Însă, practica a demonstrat că acest termen este insuficient din cauza  înregistrării cu întârziere pe Portalul instanțelor de judecată a mențiunilor privind introducerea acțiunii de atac împotriva acestora, astfel că se poate ajunge în situația în care, deși actul de sancționare este contestat în termenul legal, această mențiune nu se află pe portal, totuși să se realizeze înscrierea în cazierul fiscal, încălcându-se astfel regula generală prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 potrivit căreia înscrierile în cazierul fiscal se realizează numai în baza actelor rămase definitive.

  Se propune ca, în situația înscrierii inactivitații fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi, aceasta să fie scoasă din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

  În prezent, inactivitatea fiscală declarată anterior radierii contribuabilului din registrul comerțului și registrul contribuabililor, în baza deciziei organului fiscal, rămasă definitivă, potrivit legii, după data radierii, face obiectul înscrierii în cazierul fiscal al reprezentanților contribuabilului, urmând să fie scoasă la data împlinirii termenului de un an de la data radierii contribuabilului. Însă, aceste informații fie rămân înscrise în cazierul fiscal al reprezentanților contribuabililor radiați perioade de timp diferite, în funcție de data rămânerii definitive a deciziei de declarare a inactivității, care conduce la un tratament discriminatoriu, fie nu mai este atins scopul urmărit de instituția Cazierului fiscal în situația în care decizia de declarare a inactivității rămâne definitivă în sistemul juridic de atac după expirarea termenului de un an de la radierea contribuabilului.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: