Proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in 24.05.2012 un proiect de ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Art. 1. – (1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici prevăzut la alin. (1) se aplică de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2012, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent

(5) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 1 alin. (2) pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării anuale la 31 decembrie 2011, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii acelei raportări.

(6) Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Art. 2. – Operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.

Art. 3. – Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată,  respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2012 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2011.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

VICEPRIM – MINISTRU,

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

FLORIN GEORGESCU

 

SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

 

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

1. Generalităţi

1.1. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1.2. Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1 se aplică şi subunităţilor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

1.3 Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

În acest sens, entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2012

2.1. Entităţile întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2012 care cuprind următoarele formulare:

a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30).

2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţilor.

2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2012 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate şi care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor comerciale cărora le aparţin.

Societăţile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

2.5. Formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.

2.6. Formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2012, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2012.

2.7. Formularul “Contul de profit şi pierdere” cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2012.

2.8. Datele care se raportează în formularul “Contul de profit şi pierdere” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. Rândul 66 ”Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul “Contul de profit şi pierdere” cu informaţiile  corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012.

2.9. Entităţile înscriu în formularul “Contul de profit şi pierdere”, la rândul 19 “Salarii şi indemnizaţii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 48 din formularul “Date informative” (cod 30).

2.10. În formularul “Date informative”, la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

2.11. La rândurile privind plăţile restante din formularul “Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

2.12. Raportările contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile la 30 iunie 2012 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

2.13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2012, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

2.14. Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2012, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

2.15. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

2.16. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2012 se completează în lei.

2.17. Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I 2012 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2012.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

3.1. Raportările contabile la 30 iunie 2012 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2012.

3.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici