Proiect de ordonanta pentru modificarea Codului fiscal

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In data de 21 mai 2012 a fost publicat pe site-ul Ministerului de finante proiectul unei ordonante pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

  Iata mai jos prevederi din art I al proiectului.

  Nota : Aceste prevederi ale art. I ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie 2012 ( cu excepţia pct. 15 care se aplică începând cu 1 ianuarie 2013 ).

  Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  • La articolul 20.1 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „2. deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un alt stat membru;”

  2. La articolul 20.1 alineatul (1) litera b), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „4. deţine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice situate într-un alt stat membru;”

  Prevederea actuala care urmeaza a fi modificata este :

  “Art.20.1

  (1) După data aderării României la Uniunea Europeană sunt, de asemenea, neimpozabile şi:

  a) dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

  2. deţine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;

  3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.”

  La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit art.21 alin.4) lit.t), la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.”

  • La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg sau care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Prin excepţie de la prezentele prevederi, aceste cheltuieli sunt integral deductibile în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protective şi servicii de curierat;

  2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

  3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

  4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

  5. vehiculele utilizate ca marfuri în scop comercial.

  Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

  Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.”

  • La articolul 48 alineatul (7), litera l1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „l1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg sau nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă.

  Prin excepţie de la prezentele prevederi, cheltuielile efectuate în cadrul activităţii în scopul realizării de venituri, sunt deductibile integral în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare din următoarele categorii:

  a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protective şi servicii de curierat;

  b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

  c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

  d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

  e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

  f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

  Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

  În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.

  Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.”

  • La articolul 66, alineatele (5.1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  „(51) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art.83.

  (6) Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:

  a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil;

  b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;

  c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.”

  • La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „a) câştigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se impune cu o cotă de 16%, pentru câştigurile realizate după data de 1 iulie 2012 inclusiv, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului reprezentând plata anticipată revine intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau altor plătitori de venit, după caz, la fiecare tranzacţie. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent, potrivit prevederilorart.84;”

  pct.15. Capitolului V „Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe” al Titlului V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”, cuprinzând articolele 12428 – 12441, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se abrogă.

  • Articolul 1451 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „Limitări speciale ale dreptului de deducere

  Art. 1451 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 145 se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

  (2) Restricţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3500 kg sau mai mult de nouă scaune, inclusiv scaunul şoferului.

  (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:

  a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

  b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

  c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

  d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

  e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

  f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

  (4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a bunurilor şi sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.

  (5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin.(1) fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art.145 şi art. 146 – 1471.

  (6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme.”

  • În anul 2012 sunt aplicabile următoarele prevederi tranzitorii:

  a) persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153, dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;

  b) persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153, dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul prevăzut la teza anterioară, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;

  c) persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 iulie 2012, au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153, dacă depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012;

  d) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform alin.(6) ar interveni ulterior datei de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;

  e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei;

  f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 , după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.”

  Formatul complet al proiectului poate fi gasit aici.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: