Proiectul pentru modificarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 29.11.2022 un proiect legislativ pentru modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2937/2018.

Prin OG nr. 31/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.857 din 31 august 2022, au fost aduse modificări și
completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Prin acest act normativ au fost modificate și completate și prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală referitoare la ordinea stingerii obligaţiilor fiscale.
Astfel s-a prevăzut că, prin excepţie de la regula generală a ordinii de stingere a obligațiilor fiscale, respectiv cea în ordinea vechimii acestor obligații, sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat şi/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entităţile ce deţin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenţei şi dobânzile aferente datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale se sting cu prioritate.
În fapt, recuperarea cu prioritate a sumelor reprezentând ajutoare de stat este prevăzută și de Regulamentul (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stabilește la art. 16 alin. (3) faptul că „(3) Fără a aduce atingere unui ordin emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în temeiul articolului 278 din TFUE, recuperarea se efectuează fără întârziere și în conformitate cu procedurile legislației naționale a statului membru în cauză, cu condiția ca acestea să permită executarea imediată și efectivă a deciziei
Comisiei. În acest scop și în eventualitatea unei proceduri derulate în fața instanțelor naționale, statele membre în cauză parcurg toate etapele necesare permise de legislațiile naționale respective, inclusiv măsuri provizorii, fără a aduce atingere dreptului Uniunii.”
Din considerentele de mai sus a fost necesară modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, în sensul armonizării acesteia cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici