Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat in 15.07.2019 un material util cu privire la activitatile desfasurate de zilieri.

Acesta poate fi gasit aici.

ZILIER – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;

BENEFICIAR poate fi: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional; [articolul 1 alineatul (1) literele a) şi b) din Legea 52/2011]

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. [articolul 4 alineatul 1 din Legea 52/2011]

Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic şi nici nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.

Excepţii:

– zilierii care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

[articolul 4 alineatele (4), (6) din Legea 52/2011]

– zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

[articolul 13^5 din Legea 52/2011]

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier, dar dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

[articolul 4 alineatele (7), (8) din Legea 52/2011]

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

e) publicitate – grupa 731;

 f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;

h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;

i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;

j) restaurante – clasa 5610;

k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;

l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;

n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;

o) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;

p) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate menţionate anterior.

[articolul 13 alineatele (1) şi (2) din Legea 52/2011]

OBLIGAŢII FISCALE ÎN CAZUL VENITURILOR REALIZATE DE ZILIERI

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice reprezintă venit asimilat salariului pentru care zilierul datorează:

impozit pe salarii, 10% asupra diferenţei între remuneraţia brută şi CAS;

– contribuţia de asigurări sociale, 25% asupra remuneraţiei brute, începând cu veniturile lunii mai 2019, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit articolului 180 din Codul fiscal.

Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

[articolele 76 alineatul 2 litera r), 78 alineatul (2) litera b), 138 litera a), 139 litera s) din Codul fiscal şi articolul 9 alineatele (1) – (3) din Legea 52/2011]

DECLARARE ŞI PLATĂ

Impozitul şi contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorate de zilieri se calculează şi se reţine de beneficiarul lucrărilor şi se declară în declaraţia 112 la secţiunea A şi secţiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

Declararea şi virarea la bugetul de stat a impozitului şi CAS calculate şi reţinute se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

[articolele 7 şi 9 din Legea 52/2011, articolele 80 alineatul (1), 132, 146 alineatul (3) şi 147 din Codul fiscal]

Prin excepţie, calculează şi reţin impozitul şi CAS aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, declară şi plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, următorii beneficiari de lucrări:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii liberale şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care deţin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

[ articolele 80 alineatul (2), 146 alineatul (3),147 alineatul (4) din Codul fiscal]

ATENŢIE! Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariaţi (exclusiv 3) în funcţie de care se stabileşte termenul de declarare şi de plată lunar sau trimestrial.

La calculul acestui număr se au în vedere numai salariaţii cu contract de muncă din declaraţia 112. [articolul 80 alineatul (3), articolul 147 alineatele (6) şi (7) din Codul fiscal]

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii, iar un extras al acestui registru, conţinând înregistrările din luna precedentă, va fi înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, Inspectoratului Teritorial de Muncă unde îşi are sediul.

Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz.

[ articolul 8 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52/2011] La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor.

Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii.

Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.”

[ articolul 4^1din Legea nr. 52/2011]

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×