S-a publicat procedura privind tranzactiile cu numerar la organizatorii de nunti- O 1265/2016

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicat in MOF nr. 603/08.08.2016.

Prevederi :

Art. 1. –
Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată din 02.08.2016
Art. 1. –
(1)
Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege.
(2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire.
Art. 2. –
În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3. –
(1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:
a) documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele;
b) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;
c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente;
d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c).
(2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii.
Art. 4. –
Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).
Art. 5. –
Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3.
Art. 6. –
(1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:
a) decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege;
b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
Art. 7. –
(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.
(2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).
(3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 8. –
(1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii:
a) decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea;
b) decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea.
(2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.
Art. 9. –
Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.
Art. 10. –
Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
Art. 11. –
Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. –
Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Articole similare