Categorii de entitati raportoare – microentitati, entitati mici, entitati mjilocii si mari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In functie de criteriile de marime, entitatile se grupeaza in trei categorii, astfel: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari. Microentitatile Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: Total active 1.500.000 lei Cifra de afaceri 3.000.000 lei Numar…

Mai mult

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019- termen de depunere, ce cuprind in functie de marimea societatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Prin acest document se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019…

Mai mult

Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014: Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comu nitatilor Economice Europene , parte component a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice    3055/2009 cu modificarile si completarile…

Mai mult

Cateva reguli de raportare financiare de care sa tii cont

Urmeaza perioada raportarii financiare. Entitatile trebuie sa intocmeasca situatiile financiare obligatorii, in functie de criteriul de marime al firmei. Care sunt aceste situatii financiare? Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarii capitalurilor proprii Situatia modificarii fluxurilor de trezorerie Note explicative la situatiile financiare De ce principii trebuie sa tina cont firmele la intocmirea situatiilor financiare? La întocmirea situaţiilor financiare…

Mai mult

Prevederi referitoare la elementele contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse si furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entitătii, după deducerea reducerilor comerciale úi a taxei pe valoarea adăugată, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. În cazul entitătilor care au realizat operatiuni de leasing financiar, radiate din Registrul general si care,…

Mai mult

Raportarea contabila la 30 iunie 2014

Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici a fost publicat in M.Of din 21.07.2014. Cine are obligatia intocmirii raportarilor semestriale ? Se aplică : • persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP…

Mai mult

Structura situatiilor financiare

In ceea ce priveste  structura situatiilor financiare , aceasta se diferentiaza  in raport cu marimea si natura activitatii entitatilor. In cadrul acestora, entitatile economice  (intreprinderi) prezinta urmatoarea structura  a situatiilor financiare: Intreprinderi mari Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia fluxurilor de  numerar Notele explicative la  situatiile financiare anuale  Intreprinderi mici si mijlocii Bilantul prescurtat Contul…

Mai mult

Directivele europene privind repartizarea profitului

Prevederile Ordinului nr. 2.374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în: Monitorul Oficial Nr. 25 din 14 ianuarie 2008 privind repartizarea profitului. Conform acestui ordin : • Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează…

Mai mult

Norme privind intocmirea situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru 31 decembrie se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul…

Mai mult