CAPITAL SI REZERVE

Conform ordinului 3055/2009, capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: • aporturile de capital; • primele de capital; • rezervele; • rezultatul reportat; • rezultatul exercitiului financiar. La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu…

Mai mult

IAS 32 – Instrumente financiare

IAS 32 stabileste principiile de pentru prezentarea instrumentelor financiare drept datorii sau capitaluri proprii. Mai jos sunt redate cate principii de baza cu care acest standard opereaza. Daca o entitate isi rascumpara propriile instrumente de capitaluri proprii , acele instrumente (” actiuni proprii” ) vor fi deduse din capitalurile proprii. Castigurile sau pierderile legate de urmatoarele operatiuni : • vanzarea;…

Mai mult