Zilieri: Registrul de evidenta, contraventii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, un zilier este persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații.

Entitatile care angajeaza zilieri au obligatia intocmirii unui registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registru – registru cu regim special, întocmit de către beneficiar sau un împuternicit al acestuia pentru a ține evidența zilnică a zilierilor.

Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia se stabilește prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani sau minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.

Desfășurarea activităților de către zilieri

Durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activității unui zilier nu poate depăși 12 ore.

Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă. Zilierul minor poate presta activități necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepție, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani poate presta activități necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea și sănătatea personală.

Nici un zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar sau un împuternicit al acestuia pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are încheiate contracte de prestări servicii cu terții. O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Din anul 2019 a fost infiintat Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii. Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor.

Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis direct din teren de către Beneficiar / împuternicit sau persoane desemnate de către acesta – utilizatori, cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile, denumită „Inspectia Muncii“. Aplicația „Inspectia Muncii“ poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store. Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis de către utilizatori și prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

Registru de evidenta a zilierilor

 Nr
crt
Data
de
desfa-surare
a activi-
tatii
Numele
si
prenu-
mele
zilierului
Act
iden-
titate
CNPSemna-
tura
zilier
de
ince-
pere a
activi-
tatii
Locul
execu-
tarii
activit-
atii
Remu-
neratia
bruta
Remu-
neratia
neta platita
Semna-
tura
de confir-
mare
de
primire
a
banilor
Stam-
pila si
semna-
tura
benefi-ciarului
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Contributii sociale

Remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor , cu modificările și completările ulterioare. Calculul, plata și declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina societatii sau unui împuternicit al acestuia. Pentru remunerația plătită zilierilor, societatea sau un împuternicit al acestuia nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Răspunderea contravențională

 Următoarele fapte săvârșite de beneficiar sau un împuternicit al acestuia și zilier constituie contravenții și se sancționează după cum urmeaza:

a) Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește minori în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional are obligația de a respecta toate dispozițiile legale privitoare la protecția minorilor la locul de muncă. Incălcarea prevederilor se sanctioneaza cu amendă de 10.000 lei;

b) Pentru necompletarea, netransmiterea registrului zilierilor, pentru netransmiterea zilnica a registrului electronic al zilierilor, pentru neprezentarea registrului organelor de control, pentru nepunerea la dispozitie a echipamentelor de munca/ protectie, pentru necomunicarea la inspectoratul teritorial de munca a evenimentelor in care au fost implicati zilieri, pentru neinregistrarea accidentelor de munca in care au fost implicati zilieri se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul și beneficiarul sau un împuternicit al acestuia trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remunerației să se realizeze cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

d) încălcarea prevederilor art. 7, respectiv pentru neplata impozitului pe venit, se santioneaza cu amendă de 20.000 lei și interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existență a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia;

e) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru alte activități decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

f) beneficiarul sau un împuternicit al acestuia care folosește zilieri pentru desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispozițiilor art. 4 se sancționează cu amendă de 6.000 lei.

g) furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date sau documente solicitate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin și care au legătură cu controlul efectuat, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

i) Pentru nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6), respectiv presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici