Utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului -O 2541/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 789 din 05.10.2017 a fost publicat Ordinul nr. 2541/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

” ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 1. -Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

“NORME METODOLOGICE privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)”

4. În anexă, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 1. -Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți către și de la Trezoreria Statului, iar ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, care se supun prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.”

5. În anexă, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

Art. 21. -(1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se depun de către plătitori la unitățile Trezoreriei Statului în timpul programului de funcționare al acestor unități.

(2) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori până la ora-limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare în care au fost depuse.

(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (2), se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare a depunerii acestora.

(4) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse potrivit alin. (3), vor fi însoțite obligatoriu de un borderou centralizator întocmit în două exemplare, care va conține cel puțin următoarele informații: denumire plătitor, CIF plătitor, număr ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), denumire beneficiar, CIF beneficiar, suma. Borderoul centralizator poate fi generat și cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Ambele exemplare ale borderoului centralizator, care se prezintă la unitățile trezoreriei statului, se semnează de persoana delegată să depună/ridice astfel de documente.

(5) Plătitorii pot opta pentru depunerea pe bază de borderou centralizator întocmit potrivit alin. (4) și în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (2), cu condiția ca acesta să fie întocmit distinct față de borderoul centralizator întocmit pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit alin. (3).

(6) Unitățile trezoreriei statului completează, pe ambele exemplare ale borderoului prevăzut la alin. (4) și (5), ziua/luna/anul și ora primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de plătitori și restituie deponentului un exemplar semnat și ștampilat.”

6. În anexă, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele aferente obligațiilor bugetare prevăzute la art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pot fi achitate prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile datorate bugetului de stat prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, și, respectiv, a unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile de plată prevăzute în anexa nr. 2 la același ordin.”

7. În anexă, la articolul 5, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 5. -Elementele din formularul ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează astfel:”.

8. În anexă, la articolul 5 litera j), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 1. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetul de stat care se declară, inclusiv pentru cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, cu excepția celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», iar pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetele fondurilor speciale care se declară, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, se înscrie «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale»;”.

9. În anexă, la articolul 5 litera k), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

” 1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligații bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel;”.

10. În anexă, la articolul 5, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

“s) în rubrica «Data debitării» se înscrie clar și vizibil de către instituția inițiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit art. 21 alin. (2), contul plătitorului se debitează în ziua depunerii acestora, iar în cazul celor depuse potrivit art. 21 alin. (3) contul plătitorului se debitează în următoarea zi lucrătoare a depunerii acestora, în măsura în care prin acte normative în vigoare nu se prevede altfel.”

11. În anexă, după articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61-63, cu următorul cuprins:

“Art. 61. –
(1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se utilizează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru efectuarea de plăți din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din același act normativ, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, numai în conturi ale căror coduri IBAN conțin șirul de caractere «TVA». Din contul de disponibil prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot fi efectuate plăți și pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de persoanele prevăzute la alin. (1) începând cu data stabilită prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug și numai după înrolarea la funcționalitățile acestui sistem.

(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice – Sistemul național de raportare Forexebug sau poate fi pus la dispoziție de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este deschis contul prevăzut la alin. (1). Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line în Sistemul național de raportare Forexebug.

(4) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug.

(5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:

a) în rubrica «Data Document» se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

b) în rubrica «Total Document» se afișează automat totalul sumelor completate în rubrica «Suma»;

c) în rubrica «LEI, adică» se afișează automat suma în litere;

d) în rubrica «Nr. Înregistrări» se afișează automat numărul total de operațiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);

e) în rubrica «Denumire Plătitor» se înscrie denumirea plătitorului;

f) în rubrica «CIF Plătitor» se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;

g) în rubrica «Adresa Plătitor» se înscrie adresa plătitorului;

h) în rubrica «NR. OP» se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;

i) în rubrica «Cod IBAN Plătitor» se înscrie codul IBAN al contului de disponibil deschis la unitățile trezoreriei statului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA;

j) rubrica «Denumire Trezorerie» se completează automat în funcție de informația înscrisă la lit. i);

k) în rubrica «Denumire Beneficiar» se înscrie:

k.1) «buget de stat» – în cazul plăților reprezentând contravaloarea TVA care se achită în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat care conțin șirul de caractere «TVA»;

k.2) denumirea beneficiarului sumei reprezentând TVA – în cazul în care plata se efectuează, în alt cont decât cele prevăzute la lit. k.1), al căror IBAN conține șirul de caractere «TVA».

l) în rubrica «CIF Beneficiar» se înscrie:

l.1) codul de identificare fiscală al contribuabilului plătitor – în cazul beneficiarilor de la lit. k.1);

l.2) codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei – în cazul beneficiarilor de la lit. k.2);

m) în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie:

m.1) codul IBAN aferent contului corespunzător de venituri ale bugetului de stat – în cazul prevăzut la lit. k.1);

m.2) codul IBAN aferent beneficiarului sumei – în cazul prevăzut la lit. k.2);

n) rubrica «Denumire Banca/Trezorerie» se completează automat denumirea instituției de credit/unității Trezoreriei Statului în funcție de informația înscrisă la lit. m);

o) în rubrica «Suma» se înscrie, suma în cifre;

p) în rubrica «Nr. de evidență a plății» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);

q) în rubrica «Reprezentând» se înscrie:

q.1) denumirea obligației bugetare achitate – în cazul prevăzut la lit. k.1);

q.2) natura economică a plății – în cazul prevăzut la lit. k.2);

r) în rubrica «Semnătura plătitorului» se aplică semnătura electronică calificată a persoanelor înrolate la funcționalitățile sistemului național de raportare Forexebug, după validarea și generarea fișierului XML fără erori.

Art. 6.2. –
(1) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

(2) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (1) se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.

Art. 6.3. -Procedura de depunere on-line, de validare și de procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)» se stabilește prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug.”

12. În anexă, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 7. -(1) Modelul formularului «Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)» este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Modelul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

13. În anexă, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următor cuprins:

“Art. 8. -Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

14. Anexa la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

15. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articole similare