Vama pentru trimiteri prin curierat

Ordinul nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid a fost publicat in M.Of. nr. 581 /04.08.2014.

Pentru ce se aplica?

– se aplica pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră şi de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii şi sunt expediate potrivit reglementărilor poştale internaţionale şi naţionale în materie.

Prin servicii de curierat rapid se înţelege :

  • servicii poştale express
  • servicii livrare specială, aşa cum acestea sunt definite în anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.

Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid sunt grupate separat de celelalte categorii de trimiteri şi poartă menţiunea “Express”.
Obligatiile comisionarilor in vama.

Titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid au următoarele obligaţii:

a) să deţină avizele/autorizaţiile reglementate de legislaţia specifică din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

b) să încheie cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor protocoale de colaborare privind combaterea încălcării legislaţiei vamale;

c) să prezinte biroului vamal conform prevederilor art. 184a (2) şi art. 592b (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, în cazul în care acesta este primul birou vamal de intrare în Comunitate, aşa cum acesta este definit la art. 4 pct. 4a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, sau este biroul vamal competent la ieşirea din Comunitate, aşa cum acesta este definit la art. 4 pct. 4d din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, documentele de transport însoţitoare ale bunurilor în scopul efectuării analizei de risc comunitare;

d) în cazurile prevăzute la art. 184a (5) şi art. 592b (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei termenul de prezentare a documentelor de transport însoţitoare ale bunurilor este de minimum 4 ore înainte de sosirea/expedierea trimiterilor;

e) în cazul în care biroul vamal din România nu este primul birou vamal de intrare în Comunitate în vederea realizării analizei de risc naţionale, documentele necesar a fi prezentate, precum şi termenele în care acestea vor fi prezentate sunt identice cu cele prevăzute la lit. d). Transmiterea acestor documente se efectuează pe cale electronică sau, în lipsa disponibilităţii acesteia, prin fax;

f) să constituie, în mod anticipat, un depozit bănesc din care să efectueze plata integrală a drepturilor de import, precum şi a altor taxe şi impozite datorate la importul bunurilor, în favoarea biroului vamal;

g) să alimenteze în avans depozitul bănesc constituit anticipat, pe bază de ordine de plată prezentate lucrătorului vamal din cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel încât, în orice moment, suma din depozitul bănesc să fie o sumă acoperitoare a drepturilor de import, precum şi a altor taxe şi impozite datorate la importul bunurilor care fac obiectul formalităţilor vamale.

Înregistrarea la birourile vamale de frontieră şi de interior a trimiterilor transportate prin serviciile de curierat rapid

Trimiterile care intră sau ies din România, transportate prin serviciile de curierat rapid şi care sunt supuse formalităţilor vamale, se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid. Pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară se utilizează registre separate.

Când evidenţa se realizează electronic, situaţiile zilnice – conţinând aceleaşi date ca şi registrul prevăzut mai sus, tipărite la imprimantă, vor fi clasate în dosare care vor avea caracter de regim special, arhivându-se conform normelor de arhivare, respectiv numerotare, şnuruire, proces-verbal pe ultima filă etc., la sfârşitul fiecărei luni.

Operatorii economici care desfăşoară servicii de curierat rapid:

a) realizează, pe baza informaţiilor deţinute anterior momentului prezentării efective la biroul vamal a trimiterilor, preselecţia acestora în funcţie de următoarele date: numărul total al trimiterilor aferent fiecărui transport, expeditorul, destinatarul, felul bunurilor, numărul coletelor, valoarea, regimul vamal ce urmează a fi solicitat şi, după caz, calculul drepturilor datorate aferent fiecărei trimiteri sau fiecărui grupaj de trimiteri;

b) asigură realizarea unui flux operaţional al trimiterilor prin tratarea în mod distinct a trimiterilor destinate persoanelor fizice de cele destinate celorlalte categorii de persoane, menţionate la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

Îndeplinirea formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

Pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care necesită prezentarea unei autorizaţii speciale pentru vămuire în sensul art. 269 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul trimiterilor conţinând mărfuri pentru care se impun sau se solicită restituiri sau alte sume ori rambursarea drepturilor nu se aplică declararea verbală, indiferent de valoarea acestor trimiteri şi de persoanele cărora le sunt destinate, fiind necesară depunerea declaraţiei vamale în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.

În aplicarea prevederilor art. 225, 226 şi 229 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru trimiterile care fac obiectul plasării mărfurilor sub regimurile vamale de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă, transformare sub control vamal, precum şi admitere temporară în cazul altor categorii de mărfuri decât cele menţionate la art. 229 din Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei nu se aplică declararea verbală, indiferent de valoarea acestor trimiteri şi de persoanele cărora le sunt destinate, fiind necesară depunerea declaraţiei vamale în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.

Trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, altele decât cele prevăzute mai sus, se grupează la sosirea/expedierea în/din România în 4 categorii astfel:

a) trimiteri ce au fiecare valoarea mai mică sau egală cu 10 euro şi cărora li se aplică declararea verbală, fără alte formalităţi suplimentare, indiferent de persoanele cărora le sunt destinate;

b) trimiteri destinate persoanelor fizice ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală – curierat rapid;

c) trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea cuprinsă între 10 euro şi 150 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală – curierat rapid;

d) trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea mai mare de 150 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, şi pentru care se depune declaraţia vamală în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.

În fiecare zi se întocmeşte un borderou centralizator pentru toate declaraţiile vamale – curierat rapid depuse în ziua respectivă în cadrul procesului de vămuire.

Articole similare

Comentariul tau aici