12 noutati legate de TVA aduse de Legea 296/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Iata ca nici capitolul TVA nu a scapat de propuneri legislative. Potrivit Legii 296/2020 sunt urmatoarele modificari:

1.Transfer drept de proprietate catre o institutie publica

  • nu se considera livrare de bunuri (asa cum este definita in prezent la art. 270 alin. (1) CF) , transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante.

2.Transfer de active

  • se aduce o clarificare in cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, realizat ca urmare a altor operaţiuni decât divizarea sau fuziunea, cât şi în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii (art. 270 alin.(7)). Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului, inclusiv în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege, ceea ce inseamna includerea si a altor drepturi si obligatii, pe langa ajustarea dreptului de deducere.

3.Plafon TVA la incasare crestere de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei

  • in ce priveste exigibilitatea TVA pentru livrări de bunuri și prestări de servicii se modifica punctul a) al alin (3) art 282 in care se prevazut plafonul TVA la incasare. Acesta va creste de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

Cu alte cuvinte, vor fi eligibile pentru TVA la incasare:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activității economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 4.500.000 lei și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadeifiscale următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278, realizate în cursul anului calendaristic;”

4. Ajustarea bazei de impozitare

Se introduce o noua situatie in care se reduce baza de impozitare, astfel:

  • în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepția situației în care furnizorul/prestatorul și beneficiarul sunt părți afiliate în sensul art. 7 pct. 26..
  • Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit termenul de plată stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, a anului următor celui în care s-a emis factura. Ajustarea este permisă numai în cazul în care se face dovada că s-au luat măsuri comerciale pentru recuperarea creanțelor de până la 1.000 lei, inclusiv, respectiv că au fost întreprinse proceduri judiciare pentru recuperarea creanțelor mai mari de 1.000 lei. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate. Ajustarea efectuată se anulează, in cazul creanțelor mai mari de 1.000 de lei, dacă furnizorul/prestatorul renunță la procedurile judiciare întreprinse până la emiterea unei hotărâri definitive.

6. Au fost reformulate anumite situatii in care se aplica scutirea de taxa in cazul traficul internațional de bunuri.

Astfel, este scutita de taxa livrarea de bunuri care urmeaza :

Formularea actualaModificarea dorita
1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de import1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu scutire totală de taxe la import
2. să fie prezentate autorităților vamale în vederea vămuirii și, după caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar2. să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi,
după caz, plasate în depozit temporar;
3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber3.să fie introduse într-o zonă liberă;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;4.să fie plasate în regim de antrepozitare vamală;
5. să fie plasate în regim de perfecționare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;5.să fie plasate în regim de perfecţionare activă

Restul situatiilor, raman nemodificate.

7. Dreptul de deducere bauturi alcoolice  

In prezent este nedeductibila, taxa datorată sau achitată pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun, cu excepția cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.

Se doreste reformularea acestui paragraf, astfel: Este nedeductibila taxa datorată sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării, sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii sau pentru cazurile prevăzute la art. 270 alin. (8) lit. b) şi art. 271 alin. (5) lit. b).”

Cu alte cuvinte, se include in lista de exceptii  acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice (art. 270 alin. (8) lit. b)) si  serviciile prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice art. 271 alin. (5) lit. b).

8.Dreptul de deducere exercitat prin decontul de TVA (D300)

Si aici avem o modificare in sensul ca in situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 299, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul termenului de prescripţie prevăzut în Codul de procedură fiscală, inclusiv în cazul anulării rezervei verificării ulterioare ca urmare a inspecţiei fiscale. Prin excepţie, în cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma
inspecţiei fiscale în cadrul căreia organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.

Remarcam aici ca se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecție de la furnizori în afara termenului de prescripție, în alte situații decât ca urmare a inspecției fiscale la furnizor.

9.Calculul sumei negative a taxei

Se introduce prevederea ca prin exceptie, diferențele negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, nu se adaugă la suma negativă rezultată în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.

10.Inregistrarea in scop de TVA conform art. 316 prin reprezentant fiscal

Aici se introduce o prevedere care vizeaza posibilitatea desemnarii unui reprezentant fiscal care sa indeplineasca obligatiile din perspectiva TVA in anumite conditii.

Prin excepție de la alin. (6) lit. b), persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România care realizează în România operațiunile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, poate desemna un reprezentant fiscal autorizat care să îndeplinească obligațiile din perspectiva TVA ce decurg din realizarea acestor operațiuni. Procedura şi condiţiile de desemnare a reprezentantului fiscal autorizat vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Persoana care desemnează astfel un reprezentant fiscal autorizat, este ţinută răspunzătoare individual şi în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal autorizat.

11.Se modifica anumite conditii pentru a putea beneficia de exonerarea la plata TVA in vama la importuri

12.Se modifica art 331 Masuri de simplificare.

Unele dintre modificari vizeaza limitarea aplicarii unor puncte pana la data de 30 iunie 2022 inclusiv: taxare inversa la livrare de cereale si plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră,  furnizările de telefoane mobile.

Articole similare

Comentariul tau aici