Analiza: proiectul de modificare a Codului muncii publicat in 14.10.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 14.10.2020, Ministerul Muncii a publicat in transparenta decizionala un proiect de modificare a Codului muncii dar si a legislatiei cu privire la telemunca.

Analizam mai jos detaliat, toate modificarile propuse Codului muncii:

1.Semnarea digitala a contractului de munca

In prezent, la articolul 16 alin.(1) din Codul muncii, se prevede ca un un contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Prin proiectul de act normativ publicat, se urmareste completarea acestui punct cu urmatoarele prevederi:

 1. Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de
  muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat.
 2. Angajatul poate obține semnătura electronică calificată prin solicitare directă la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului.
 3. Pentru instituțiile și autoritățile publice și angajații acestora semnătura electronică calificată poate fi obținută prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, în condițiile și termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute de OUG nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu completările ulterioare.
 4. Pentru angajații/angajatorii din mediul privat semnătura electronică calificată poate fi obținută prin furnizori de servicii acreditați.
 5. Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate se arhivează de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția organelor de control competente la solicitarea acestora.
 6. Părțile pot opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru
  întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.
 7. În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea
  înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.
 8. Forma scrisă a înscrisurilor cerută de prezenta lege se consideră îndeplinită și dacă înscrisul este întocmit în formă electronică și este semnat cu semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală emisă de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competentă la nivel național.

2.Pastrarea copiei contractului de munca la locul de munca

In prezent, articolul 16.1 alin. (2) din Codul muncii prevede ca, copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prin proiectul de act normativ se prevede ca, copia contractului individual de muncă/actului adițional se păstrează la locul de muncă, de către
persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal și se pune la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.

3.Secretul de serviciu si confidentialitatea

Se introduce prevederea ca salariații care își desfășoară activitatea la domiciliul au obligația de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.

Articole similare

Comentariul tau aici