Eliberarea certificatelor de TVA pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Material informativ DGRFP Iasi

Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să
se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.


Prezenta procedură nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.
Prezenta procedură nu se aplică pentru mijloacele de transport achiziţionate din România sau importate din afara Uniunii Europene.


Potrivit art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, sunt considerate mijloace de transport noi:
a) vehiculele terestre cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cm3 sau a cărui putere depăşeşte 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat
deplasări care depăşesc 6.000 km;
b) navele care depăşesc 7,5 m lungime, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore, cu excepţia navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi a navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă;
c) aeronavele a căror greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg, cu condiţia să nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore, cu excepţia aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internaţional de persoane şi/sau de bunuri cu plată.
Solicitanţii unor certificate care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, în condiţiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, sunt definiți de prezenta procedură ca fiind:

a) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară
de mijloace de transport noi, taxabilă în România;
b) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară
de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, taxabilă în România.
În sensul prezentei proceduri, solicitanţii unor certificate care să ateste că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, în condiţiile pct. 104 alin. (1) din normele metodologice sunt:
a) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care realizează în România o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, care nu este impozabilă în România conform art. 268 din Codul fiscal sau este scutită de taxă conform art. 293 din Codul fiscal;
b) persoanele neimpozabile care, cu ocazia schimbării de reşedinţă, realizează un transfer de mijloace de transport noi din alt stat membru în România, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislaţia altui stat membru al art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, având în vedere faptul că respectivul transfer nu determină o achiziţie intracomunitară de bunuri în România;
c) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 266 alin. (3) din
Codul fiscal;
d) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316, dar care sunt sau ar trebui să fie înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, achiziţie care nu este taxabilă în România.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri întocmite într-o limbă străină trebuie însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, în condiţiile art. 8 din Codul de procedură fiscală.
Solicitarea Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport
Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, care să ateste fie plata taxei pe valoarea adăugată, fie că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, pentru achiziţia intracomunitară a unui mijloc de transport, persoanele care au efectuat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport, trebuie să depună la organul fiscal competent, Cerere de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport.
Solicitantul unui certificat care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, în condiţiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, depune cererea de
eliberare a certificatului după depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată şi achitarea taxei datorate.
Modelul şi conţinutul formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Decontul se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 324 alin. (2) din Codul fiscal.
Solicitanţii unor certificate care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată trebuie să achite taxa pe valoarea adăugată în România până la data la care au obligaţia depunerii Decontului special de taxă pe valoarea adăugată.
Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin poştă sau direct la organul fiscal competent.
Contribuabilii/Plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, depun cererea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 79 din Codul de procedură fiscală, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Solicitantul unui certificat privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiei intracomunitare a unei nave sau aeronave, depune Cererea de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport însoţită de documentul de achiziţie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări a mijlocului de transport şi, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziţie.
Solicitantul unui certificat care să ateste că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, în condiţiile art. 324 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, pentru situaţia în care are loc un transfer al mijlocului de transport nou dintr-un alt stat membru în România, depune Cererea de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport însoţită de dovada schimbării reşedinţei.
Eliberarea Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Pe baza cererii şi a documentaţiei depuse de solicitant, a informaţiilor existente în evidenţa fiscală a organului fiscal, precum şi a informaţiilor obţinute ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, după caz, compartimentul cu atribuţii în Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, analizează dacă mijlocul de transport se încadrează sau nu în categoria mijloacelor de transport noi, în sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, şi dacă se datorează sau nu se datorează taxa pe valoarea adăugată pentru respectiva achiziţie intracomunitară în România.
În situaţia în care din documentaţia prezentată sau din informaţiile deţinute de organul fiscal rezultă că persoana care solicită Certificatul care atestă plata taxei pe valoarea adăugată/ Certificatul care să ateste că nu datorează taxa pe valoarea adăugată în România, ar trebui să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal, organul fiscal procedează, anterior eliberării certificatului solicitat, la înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal şi procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru soluţionarea cererii de eliberare a Certificatului care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori. Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori verifică în evidenţa fiscală efectuarea stingerii taxei pe valoarea adăugată aferente fiecărui decont şi comunică compartimentului de specialitate informaţii cu privire la stingerea integrală a acestei obligaţii fiscale. În cazul în care stingerea a fost efectuată parţial, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori comunică compartimentului de specialitate faptul că obligaţia fiscală nu a fost stinsă.
Rezultatul analizei efectuate de compartimentul de specialitate se consemnează în Referatul privind analiza Cererii de eliberare a Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport.
În situaţia în care a fost achitată taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei intracomunitare a mijlocului de transport, compartimentul de specialitate întocmeşte Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de
mijloace de transport, având bifată căsuţa “a fost achitată taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei intracomunitare a mijlocului de transport”.
Dacă din informaţiile deţinute/primite de organul fiscal nu rezultă toate elementele necesare pentru emiterea Certificatului privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, compartimentul de specialitate
poate solicita contribuabilului prezentarea de documente suplimentare, fiind aplicabile prevederile art. 64 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
În situaţia în care, ca urmare a analizei efectuate de organul fiscal pentru soluţionarea unei cereri de eliberare a unui certificat, fie care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, fie din care să rezulte că nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România, organul fiscal constată că achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport este taxabilă în România conform titlului VII din Codul fiscal, iar solicitantul nu a depus Decontul special de taxă pe valoarea adăugată şi/sau nu a achitat taxa pe valoarea adăugată datorată, compartimentul de specialitate notifică solicitantul că operaţiunea efectuată este o operaţiune pentru care se
datorează TVA în România şi pentru care are obligaţia să depună Decontul special de taxă pe valoarea adăugată şi să plătească taxa pe valoarea adăugată.
După înregistrarea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată şi după achitarea TVA în România de către solicitant, compartimentul de specialitate întocmeşte Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Dacă din analiza efectuată rezultă că achiziţia intracomunitară de mijloace de transport nu este taxabilă în România, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru al Uniunii Europene în România nu determină o achiziţie intracomunitară de bunuri în România, compartimentul de specialitate întocmeşte Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, având bifată căsuţa “nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România pentru achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport”.
Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Certificatul privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, se emite în două exemplare: un exemplar se comunică contribuabilului potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea se arhivează
la dosarul fiscal al contribuabilului.

Baza legala:

ORDIN Nr. 1.611 din 5 septembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind
taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum şi pentru
aprobarea unor formulare

Articole similare

Comentariul tau aici