Contul 512

Contul 512 “Conturi curente la bănci”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența disponibilităților în lei și valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum și a mișcării acestora.
Contul 512 “Conturi curente la bănci” este un cont bifuncțional.
În debitul contului 512 “Conturi curente la bănci” se înregistrează:
– sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
– valoarea subvențiilor primite și încasate (445);
– valoarea sumei încasate din vânzarea acțiunilor proprii (109, 141);
– suma împrumuturilor obținute prin emisiuni de obligațiuni (161);
creditele bancare pe termen lung și scurt încasate (162, 519);
– sumele încasate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (166, 451, 453);
– sumele încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (167);
– valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente încasate, precum și a garanțiilor restituite (267);
– sumele încasate de la clienți (411, 413);
– sumele recuperate din debite ale personalului (428);
taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);
– sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul statului și asigurările sociale (448, 438);
– sumele lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați (455);
– sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
– sumele primite ca rezultat al operațiunilor în participație (458);
– sumele încasate de la debitori diverși (461);
– sumele încasate de la creditori diverși (462);
– sumele încasate în avans și care privesc exercițiile următoare (472);
– sumele încasate, în curs de clarificare (473);
– sumele virate unității de către subunități (în contabilitatea unității) sau subunităților, de către unitate (în contabilitatea subunităților) (481, 482);
– valoarea investițiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferențelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);
– valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate (511);
– sumele încasate reprezentând redevențe, locații de gestiune și chirii (706);
– sumele încasate din activități diverse (708);
– sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităților în conturi la bănci, precum și cele aferente creanțelor imobilizate (766);
– dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturile curente (518);
– sumele încasate reprezentând subvenții aferente veniturilor (741);
– sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);
– sumele încasate reprezentând dividendele pentru participațiile la capitalul altor societăți (761, 762);
– sumele încasate din investiții financiare cedate (764);
– valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alți creditori (767);
– creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
– diferențele favorabile de curs valutar, aferente operațiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităților la bancă, în valută, existente la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
– diferențele favorabile, aferente operațiunilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, în cursul exercițiului (768).
În creditul contului 512 “Conturi curente la bănci” se înregistrează:
– sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
– sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (161);
– creditele pe termen lung și scurt rambursate (162, 519);
– sumele restituite entităților afiliate, entităților asociate și entităților controlate în comun sau altor entități (451, 453, 166);
– sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate, precum și garanțiile de bună execuție restituite terților (167);
– valoarea de achiziție a imobilizărilor financiare și a investițiilor pe termen scurt cumpărate (261, 262, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
– vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare și a investițiilor pe termen scurt (269, 509);
– sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operațiunilor în coparticipație (458);
– suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);
– valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);
– plățile efectuate către furnizori de bunuri și servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
– plățile efectuate către personalul entității (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri din salarii (427);
– partea din subvențiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (4751, 4752, 472);
– plăți ocazionate de înființarea sau dezvoltarea entității (201);
– sume achitate colaboratorilor (401);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, redevențele, locațiile de gestiune și chiriile, primele de asigurare, studiile și cercetările, comisioanele și onorariile, protocol, deplasări, detașări, transferări, poștale și taxe de telecomunicații, sume achitate pentru alte servicii executate de terți (611 la 614, 622 la 626, 628);
– valoarea serviciilor bancare plătite (627);
– plăți efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele plătite anticipat (471);
– sumele plătite pentru acțiuni proprii răscumpărate (109);
– valoarea sconturilor reținute de bănci (667);
– sumele achitate reprezentând contribuția la asigurările sociale și la asigurările sociale de sănătate (431);
– sumele achitate reprezentând contribuția entității și a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj (437);
– sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
– sumele virate reprezentând contribuția unității la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
– sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
– plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate și a taxei pe valoarea adăugată plătite în vamă (4423, 4426);
– plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
– plățile efectuate către organismele publice privind taxele și vărsămintele asimilate datorate (447);
– plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate (446, 448);
– sumele achitate acționarilor/asociaților (455, 456);
– sumele achitate acționarilor/asociaților din dividendele cuvenite (457);
– taxele de mediu achitate (652);
– sumele achitate creditorilor diverși (462);
– restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
– plățile efectuate reprezentând sume transferate între unitate și subunități (481, 482);
– diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităților aflate în conturi la bancă în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile, aferente operațiunilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).
Soldul debitor reprezintă disponibilitățile în lei și în valută, iar soldul creditor creditele primite.

Articole similare