Modificari CAS si CASS la contractele part time -incepand cu luna august: Info DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Comunicat DGRFP Brasov, 05.09.2022

Contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale calculate asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează aceste contribuţii sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

Dacă contribuţiile sociale obligatorii (CAS) şi (CASS) calculate pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial sunt mai mici decât contribuţiile sociale obligatorii calculate asupra salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care acestea se datorează, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

 1. sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare –situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
 2. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
 3. sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi – situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
 4. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii – situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
 5. realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară. În această situaţie salariaţii au obligaţia să depună, lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, la fiecare angajator/plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

EXCEPŢIE:
Dacă la unul dintre angajatori/plătitori de venit baza lunară de calcul al CAS şi al CASS aferente veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, salariaţii nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.
Declaraţia pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii CAS şi a CASS datorate pe perioada în care salariatul se află în situaţia în care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.
Angajatorul/Plătitorul de venituri are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii.


Observaţii:

 • salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel prevăzut prin hotărâre a guvernului –pentru anul 2022 este 2.550 lei;
 • perioada în care contractul individual de muncă este activ reprezintă perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună în cazul în care contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, se stabileşte după cum urmează: (Salariul minim brut pe ţară garantat în plată / Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună

DECLARAŢIE
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………………, domiciliat(ă) în ……………………………….., str. …………………………………………………. nr. ………, bl. …….., sc. ….., ap. ……., judeţul/sectorul ………………………., legitimat(ă) cu B.I./C.I.
seria ……….. nr. …………………., CNP ……………………………………………., declar pe propria răspundere următoarele:
În cursul lunii ………………………………………………. am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.


Data ……………………. Semnătura ……………………….

BAZA LEGALĂ:

 • art. 146 alin. (5.6) – (5.9) şi art. 168 alin. (6.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel
  cum a fost modificat şi completat de OG nr. 16/2022;
 • Ordinul MF nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici