Ordin pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare a formularului 208 – ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului
unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit a fost publicat in MOF.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de
stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a
modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 524 din 12 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

La anexa nr. 10 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor”, litera a)
se modifică și va avea următorul cuprins: „a) Denumire: «Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» (formular 208)

Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către ANAF.

Se utilizează la declararea informațiilor privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și
ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra
terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal.

Se întocmește de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public.
Art. II. — Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți
imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022.
Art. III. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor
publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Instructiuni de completare:

Perioada de raportare
1.1. În rubrica „Semestrul” se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).
1.2. Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2022).

2.Căsuța „Declarație rectificativă” se bifează ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie „X”.

3.Secțiunea A „Date de identificare a notarului public”
3.1. În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu
aliniere la dreapta. În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de
identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele
de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția” din formular se înscrie „Împuternicit”. În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.
3.2. În rubrica „Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele notarului public.
3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

Secțiunea B „Date recapitulative privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”
Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la secțiunea C.

Secțiunea C „Date informative privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”
Coloanele 1—6 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal.
Coloanele 7—13 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.
Coloanele 14—16 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.
Col. 1 „Număr act notarial” — se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacție.
Col. 2 „Modalitatea de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia” — se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.).
Col. 3 „Taxele notariale aferente transferului” — se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacție.

Col. 4 „Valoarea stabilită prin studiul de piață” — se înscrie suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piață, pentru fiecare tranzacție.

Col. 5 „Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer” — se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție.

Col. 6 „Venit impozabil” — se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție.

Col. 7 „Nume, prenume”— se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor

fizice care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Col. 8 „CNP/NIF” — se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de

identificare fiscală, atribuit de către ANAF, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 9 „Cota %” — se înscrie cota (%) deținută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Col. 10 „Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer” — se înscrie suma reprezentând valoarea tranzacției

înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzătoare cotei

deținute.

Col. 11 „Venit impozabil” — se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute.

Col. 12 „Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” — se înscrie suma

reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul

public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 13 „Impozitul scutit la plată pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” — se înscrie

pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit suma reprezentând impozitul scutit de la plată, calculat de notarul

public pentru veniturile realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din transmiterea dreptului de proprietate și a

dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, prevăzute la art. 111 din Codul fiscal, indiferent de momentul dezbaterii
succesiunii.
Col. 14 „Nume, prenume/Denumire” — se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de
proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.
Col. 15 „Cod de identificare fiscală” — se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după
caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare
fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:
a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul
comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu
excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.


În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în coloanele 7—12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în coloanele 14—16 cele referitoare la donator. În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în coloanele 7—13 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar coloanele 14—16 nu se completează.
Col. 16 „Cota %” — se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor din proprietatea imobiliară în urma transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numarul 591 in data de Vineri, 17 iunie 2022.

Articole similare

Comentariul tau aici