Procedura concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc

In Monitorul Oficial nr. 870 din 14 decembrie 2009 a fost publicata Legea nr.381 din 10 decembrie 2009 a Parlamanetului Romaniei privind introducerea concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc.

Prevederile legii intra in vigoare la data de 14 ianuarie 2010.

Dispozitii principale legate de procedura concordatului preveniv si a mandatului ad-hoc:

– aplicabilitate: – personelor juridice care organizeaza o intreprindere aflata in dificultate financiara, fara a fi in stare de insolventa;

– scop: – salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a conditiilor acestora ori prin incheierea unui concordat preventiv;

– organele care aplica procedura: – instantele judecatoresti prin judecatorul-sindic sau, dupa caz presedintele tribunalului, mandatarul ad-hoc, respectiv conciliatorul;

– participanti la procedura:

o creditorii participa la procedura individual, in masura permisa de drepturile aferente creantei lor, precum si in mod colectiv, prin adunarea creditorilor si reprezentantul creditorilor;

o debitorul participa la procedura prin reprezentantii sau legali sau conventionali;

– definitii:

o intreprinderea = activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului

o intreprinderea in dificultate = intreprinderea al carei potential de viabilitate manageriala si economica se afla intr-o dinamica crescatoare, dar al carei titular executa sau este capabil sa execute obligatiile exigibile;

o mandatul ad-hoc = procedura confidentiala, declansata la cerea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea acestuia din urma;

o concordatul preventiv = contract incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin 2/3 din valoarea creantelor acceptate si necontestate , pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla intreprinderea;

MANDATUL AD-HOC:

o debitorul poate adresa presedintelui tribunalului o cerere de numire a unui mandatar ad-hoc, dintre practicienii autorizati in insolventa;

o presedintele tribunalului va dispune convocarea, in termen de 5 zile, prin agent procedural a debitorului si a mandatarului ad-hoc propus. Procedura se desfasoara in camera de consiliu si se mentine confidentiala pe toata durata sa;

o dupa ascultarea debitorului, daca se constata ca dificultatile intreprinderii debitorului sunt serioase presedintele tribunalului, prin incheiere irevocabila numeste mandatarul ad-hoc propus;

o obiectul mandatului ad-hoc va fi ca in temen de 90 de zile de la desemnare sa realizeze o intelegere intre debitor si creditorii sai.

o in indeplinirea mandatului sau, mandatarul ad-hoc va putea propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri considera a fi necesare;

o mandatul ad-hoc inceteaza:

– prin denuntarea unilaterala a mandatului de catre debitor sau de catre mandatarul ad-hoc;

– prin incheierea intelegerii cu debitorii;

–  daca mandatarul nu a reusit in termen sa intermedieze intelegeri intre debitor si creditorii sai

CONCORDATUL PREVENTIV:

o poate recurge la aceasta procedura orice debitor cu urmatoarele exceptii:

– daca impotriva debitorului s-a pronuntat o hotarare irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice;

– daca impotriva debitorului a fost deschisa procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv;

– daca cu 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv;

– daca debitorul si/sau actionarii/asociatii sau administratorii acestuia au fost condamnati pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie minicnoasa, infractiuni de fals ori infractiunile prevazute de legea concurentei, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;

– daca membrii organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras raspunderea in conditiile legii insolventei;

–  daca debitorul are inscrise fapte incazierul fiscal;

Atributiile judecatorului-sindic:

– sa numeasca conciliatorul provizoriu;

– sa constate si, daca este cazul, sa omologheze, la cerea conciliatorului, concordatul preventiv;

– sa constate, la cererea oricarui creditor nesemnatar al concordatului indeplinirea conditiilor cerute pentru a fi inscris pe lista creditorilor ce au aderat la concordat;

– sa dispuna prin incheiere, suspendarea provizorie a executarii silite contra debitorului, in baza proiectului cde concordat preventiv formulat de debitor si transmis creditorilor;

Atributiile conciliatorului:

– intocmeste tabloul creditorilor care include si creditorii contestati sau ale caror creante sunt in litigiu, si tabloul creditorilor concordatari;

– elaboreaza, impreuna cu debitorul, oferta de concordat cu elementele componente ale acesteia, respectiv, proiectul de concordat si planul de redresare;

–  face demersuri pentru solutionarea pe care amiabila a oricarei dispute intre debitor si creditori ori intre creditori;

–  solicita judecatorului-sindic constatarea si/sau dupa caz omologarea concordatului preventiv;

–  supravegheaza indeplinirea obligatiillor asumate de catre debitor prin concordatul preventiv;

–  supravegheaza indeplinirea obligatiilor asumate de catre debitor prin concordatul preventiv;

– informeaza de urgenta , adunarea creditorilor concordatari asupra neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre debitor a obligatiilor sale;

–  intocmeste si transmite adunarii creditorilor concordatai rapoarte lunare sau trimestriale asupra activitatii sale si a debitorului;

– convoaca adunarea creditorilor concordatari;

– cere instantei inchiderea procedurii;

Atributiile adunarii creditorilor concordatari:

– aproba rapoartele conciliatorului privitoare la activitatea debitorului si la indeplinirea obligatiilor asumate prin concordat;

– desemneaza, cu acordul debitorului un nou conciliator, daca este cazul;

– modifica, daca este cazul, onorariul conciliatorului, cu acordul debitorului;

– stabileste, cu acordul debitorului, onorariul noului conciliator;

– desemneaza reprezentantul creditorilor;

– este titularul actiunii in rezolutiune a concordatului preventiv, pe care o exercita prin reprezentantul creditorilor;

Deschiderea procedurii:

o in termen de 30 de zile de la numirea sa, conciliatorul elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv;

o oferta de concordat se notifica prin mijloace rapide ce asigura verificarea receptiei catre creditori;

o oferta va fi depusa in dosarul deschis pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului unde va fi inregistrata intr-un registru special;

o oferta va cuprinde si proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara in care se afla, precum si lista creditorilor cunoscuti, inclusiv cei ale caror creante sunt contestate integral sau partial, cu precizarea cunatumului si a garantiilor acceptate de debitor;

Proiectul de concordat preventiv va cuprinde in mod detaliat:

-situatia analitica a activului si pasivului, certificata de un expert contabil sau dupa caz auditata de un auditor autorizat;

– cauzele starii de dificultate si masurile luate de debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat;

– proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni;

Planul de redresare ce va cuprinde cel putin urmatoarele masuri:

• reorganizarea activitatii

• modalitatile prin care debitorul intelege sa depaseasca starea de dificultate financiara;

• procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%, ca urmare a masurilor de redresare;

• termenul limita pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat nu poate depasi 18 luni de la data incheierii concordatului preventiv;

o debitorul poate cere judecatorului-sindic, in baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmaririlor silite. Cererea se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, fara citarea partilor. Suspendarea provizorie a urmaririlor silite se mentine pana la publicarea concordatului preventiv aprobat sau, dupa caz, pana la respingerea ofertei debitorului de catre amjoritatea creditorilor;

o exercitarea votului creditorilor asupra proiectului de concordat:

– perioada in care se desfasoara negocierile asupra proiectului de concordat preventiv nu poate depasi 30 de zile calendaristice;

-asupra ofertei, creditorii voteaza in principiu prin corespondenta;

– concordatul se considera aprobat de creditori daca sunt intrunite voturile creditorilor care reprezeinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate. Nu se va lua in calcul in stabilirea majoritatii votul favorabil al:

• creditoului PJ care are cel putin unul dintre actionari/asociati sau administratori ai ruda ori afin pana la gradul IV cu actionari/asociati si/sau administratori ai debitorului;

• creditorul PJ in cadrul caruia debitorul si/sau unul dintre actionari/asociati sau administratori ai acestuia ori rudele si afinii pana la gradul IV ai acestora din urma detin calitatea de actionari/asociati si/sau administratori;

• creditorul care sau ai caror actionari/ascoiati sau administratori au fost condamnati defintiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie minicnoasa, infractiuni de fals ori infractiunile prevazute de legea concurentei, in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii;

• creditorul are inscrise fapte in cazierul fiscal;

o in cazul in care nu se intruneste majoritatea, debitorul are dreptul ca, dupa trecerea a minimum 30 de zile sa faca o noua oferta de concordat preventiv;

o dupa aprobarea concordatului de catre creditori, conciliatorul solicita judecatorului-sindic sa constate concordatul preventiv;

o concordatul preventiv, aprobat de creditori si constatat de judecatorul-sindic prin incheiere, se comunica creditorilor prin intermediul conciliatorului si se mentioneaza in registrul comertului;

o de la data comunincarii hotararii de constare a concordatului preventiv se suspenda de drept toate urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului;

o in vederea asigurarii opozabilitatii concordatului preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului-sindic omologarea concordatului;

Pentru omologare judecatorul-sindic verifica indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

– intreprinderea debitorului este in stare de dificultate financiara;

– valoarea creantelor contestate si/sau in litigiu nu depaseste 20% din masa credala;

– concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezinta cel putin 80% din valoarea totala a creantelor;

o dispunand omologarea, judecatorul-sindic suspenda de drept procedurile de executare silita;

o la cererea conciliatorului, sub conditia acordarii de garantii creditorilor de catre debitor, judecatorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari un termen de 18 luni de amanare a scadentei creantei lor, perioada in care nu vor curge dobanzi, penalitati, precum si orice alte cheltuieli aferente creantelor;

o pe perioada concordatului nu se poate deschide procedura insolventei impotriva debitorului;

o orice creditor care obtine un titlu executoriu asupra debitorului in cursul procedurii poate formula o cerere de aderare la concordat;

o masurile cuprinse in concordatul preventiv, inclusiv modificarile creantelor, profita si codebitorilor, fideiusorilor si tertilor garanti;

Inchiderea procedurii:

– creditorii care au votat impotriva concodatului preventiv pot cere anularea contractului, in termen de 15 zile de la data mentionarii concordatului in registrul comertului

– cand se invoca moptive de nulitate absoluta, dreptul de a cere constatarea nulitatii este imprescriptibil si apartine oricarei persoane interesate;

– instanata, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cale de ordonanta presedentiala, suspendarea concordatului preventiv;

– cand se constata incalacarea grava de catre debitor a obligatiilor asumata prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotari introducerea actiunii in rezolutiune a concordatului preventiv;

o daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut, in contract sau anterior acestiua, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. In acest caz, modificarile creantelor prevazute in concordatul preventiv raman irevocabile;

In cazul in care in cursul derularii perocedurii, inainte de expirarea termenului se constata ca nu au fost indeplinite obligatiile prevazute in concordat:

– creditorii vor putea vota la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului cu maximum 6 luni fata de durata initiala;

sau

– conciliatorul poate cere judecatorului-sindic constatarea nereusitei concordatului preventiv si inchiderea procedurii;


Articole similare

Comentariul tau aici