Renuntarea la a fi platitor de TVA

 

Actele legislative: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012, Codul fiscal.

In perioada 1.07 – 31.12.2012, sunt aplicabile anumite prevederi tranzitorii în ceea ce priveşte opţiunea de renunţare la calitatea de plătitor de taxă pe valaorea adăugată (TVA).

Astfel, de la 1 iulie 2012, plafonul de la care firmele sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA a fost majorat de la 35.000 la 65.000 de euro, respectiv de la 119.000 la 220.000 lei.

• Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

• Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă, până la data solicitării scoaterii din evidenţă, nu au depaşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

Declaratii

• Contribuabilii care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA depun formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA” .

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (luna sau trimestrul).

Formularul se completează în două exemplare înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute, un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Obligaţii dupa solicitarea scoaterii din evidenta ca platitor de TVA

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi în care are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

 

Articole similare

Comentariul tau aici