Revine loteria bonurilor fiscale – ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In data de 16.11.2022 s-a publicat Raportul comun al Comisiei pentru industrii și servicii si a al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 476/2019 din 21 octombrie 2019.


1. Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.
2. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România.
3. Se exclud de la participarea la Loteria bonurilor fiscale, bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale
prevăzute la art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, respectiv: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.
4. Sunt eligibile să participe la Loteria bonurilor fiscale și bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale
destinate activității de schimb valutar care reflectă, din punct de vedere al deținătorului, atât operațiuni de cumpărare, cât și operațiuni de vânzare de valute, precum și bonurile fiscale pe care este evidențiat, distinct sau împreună cu alte bunuri livrate/servicii prestate, bacșișul.
5. Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe reprezintă premii în înțelesul art.108 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
6. Se acordă un număr de maximum 100 de premii.
7. Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art.3 alin.(1) sau (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț de atenționare a clienților cu privire la posibilitatea, respectiv imposibilitatea, după caz, de a participa la Loteria bonurilor fiscale.

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și ocazional și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) câte un număr din intervalele valorice 1-99 inclusiv, respectiv 100-999 inclusiv. Fiecare număr extras reprezintă valoarea totală a bonului fiscal, fără subdiviziunile leului, inclusiv TVA și rezultă în urma extragerii succesive a două, respectiv trei serii de cifre, după caz, cuprinse între 0 și 9;
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal; și
c) un număr reprezentând luna emiterii bonului fiscal, în cazul extragerilor ocazionale.

Extragerile ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale pot fi:
a) cu ocazia sărbătorilor legale;
b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;
c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal prevăzut la art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, respectiv casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic;
b) sunt lizibile cel puțin următoarele informații obligatorii: data emiterii, valoarea totală a bonului fiscal, inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, dacă este cazul, denumirea și/sau codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent,
seria fiscală și adresa de la locul de instalare ale aparatului de marcat electronic fiscal.
c) are valoarea totală sau, în cazul bonului fiscal emis de un aparat de marcat electronic fiscal destinat activității de schimb valutar, suma încasată de la client sau suma plătită

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

Articole similare

Comentariul tau aici