Situatii financiare interimare: termen, anexe, reglementare, inventariere, impozit 5% si 8%

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Situatiile financiare interimare sunt acele situatii financiare care se depun in vederea retragerii de dividende trimestriale.

Reglementari

Posibilitatea retragerii de dividende trimestriale, din profitul anului curent, este reglementata de :

a) Legea contabilitatii – L 82/1991

Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.

b) Legea societatilor comerciale-L 31/1990

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu sa stabilit o dobândă mai mare.

c) Ordinul 1802/2014

Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

d) Ordinul nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile

Situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în moneda națională.
Situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
– numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
– calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);
– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Anexe la situatiile financiare interimare

Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

Se pune intrebarea daca situatiile financiare trimestriale trebuie insotite si de documentele care insotesc situatiile financiare anuale, mai precis: raportul administratorului si declaratia administratorului.

Art 30 din Legea contabilitatii prevede ca situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Articolul de lege nu face mentiunea ca si situatiile interimare trebuie insotite de aceasta declaratie.

In ce priveste raportul administratorilor, O 1802/2014 prevede ca: Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă. Cum situatiile intermediare nu reflecta rezultatelele unui exercitiu financiar, apreciem ca nu trebuie depus raportul administratorului.

Asadar, ca anexe avem:

  • politicile contabile semnificative
  • hotararea AGA/decizia de asociatului unic pentru aprobarea situatiilor si repartizarea profitului

Termen de depunere

Situatiile financiare interimare se depun in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor (art V al Ordinului nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile).

Situatiile financiare interimare se pot intocmi la finalul trimestrului 1, 2, 3 si inclusiv pentru trimestrul 4.

De exemplu, daca dorim sa repartizam dividende in octombrie 2022, va trebui sa intocmim situatii la 30.09.2022, si sa le depunem in 30 de zile de la aprobarea acestora.

De asemenea, daca dorim sa retragem dividende in decembrie 2022, va trebui sa depunem situatii tot la 30.09.2022, care este ultimul trimestru incheiat.

Cotele de impozit 5% sau 8%

Potrivit OG 16/2022, pentru dividendele distribuite in anul 2022 se aplica cota de 5%. Pentru dividendele distribuite incepand cu 1 ianuarie 2023 se aplica cota de 8%.

Atentie! este vorba despre dividendele distribuite, nu de cele platite. Daca hotararea AGA/decizia asociatului unic de distribuire s-a facut in anul 2022, atunci se aplica cota de 5%, chiar daca plata efectiva are loc in anul 2023.

In ce priveste dividendele anului curent care se mai pot repartiza in anul 2022, sunt cele la 30.09.2022.

Pentru ultimul trimestrul al anului 2022 (trimestrul 4), situatiile interimare se intocmesc la 31.12.2022 si se depun dupa finalului anului, astfel incat cota aplicabila va fi de 8%.

Obligatia inventarierii

Pentru intocmirea situatiilor financiare interimare este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Citeste si:

Articole similare

Comentariul tau aici