10 lucruri bine de stiut despre adeverinta pentru acordarea concediului medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Scop

Pentru acordarea certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, după caz.

2.Valabilitate

Adeverinta are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

3. Conditii pentru eliberare

Adeverința se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiția de stagiu de asigurare precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situațiile prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, cu excepția cazurilor de carantină și a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

4. Adeverinta de la medic in cazul in care nu se poate acorda concediu medical

Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiția privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B din OUG nr. 158/2005 beneficiază de o adeverință medicală eliberată de către medicul curant, în vederea justificării absenței de la locul de muncă.

5.Adeverinta pentru persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătateau obligația de a solicita adeverința de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

6.Modalitatea de solicitare si eliberare a adeverintei de catre casele de sanatate

Adeverința eliberata de casele de sanatate poate fi solicitată și eliberată și prin mijloace de transmitere la distanță.

7.Cine semneaza adeverinta?

Adeverinta se semneaza de catre un reprezentant legal al angajatorului, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

8.12/24 luni – la ce se refera?

12 luni – se utilizează pentru evidențierea zilelor de concediu medical acordate pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru risc maternal, precum și pentru incapacitate temporară de muncă pentru afecțiuni, altele decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) din OUG nr. 158/2005
24 luni– se utilizează pentru evidențierea zilelor de incapacitate temporară de muncă acordate pentru afecțiunile prevăzute la art.13 alin.(3) din OUG nr. 158/2005, respectiv: pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii, tuberculoză.

9.Numar de inregistrare

Atentie! Unul din elementele obligatorii ale adeverintei este numarul de inregistrare si data inregistrarii la emitent.

10.Modelul

Conform anexei nr. 7 a O nr. 15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, este prezentat mai jos:

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
…………………………………………………………………
Nr. de înregistrare ………. data …………..

ADEVERINȚĂ


Prin prezenta se certifică că domnul/doamna …………………………………………………………………….., CNP ………………………, act de identitate ….., seria ….. nr. ………., eliberat de ………… la data de …………….., cu domiciliul în …………………………, str. ……………………………………. nr. ……., bl. ……, ap. ……, sectorul/județul …………………………, are calitate de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îndeplinește stagiul de asigurare prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de ……… zile până la data de …………, aferente fiecărui cod de indemnizație în parte, fiecărei sarcini, precum și fiecărui copil bolnav, după cum urmează:

Codul de indemnizațieNumărul de zile concediu medical în ultimele 12/24 luniSeria și numărul certificatului de concediu medical anterior, pentru codul de diagnostic …….., valabil până la ……….

Reprezentant legal angajator/Președinte – director general,
………………………………………………………

Articole similare

Comentariul tau aici