100 de lucruri de stiut pentru PFA in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

 1. Persoana fizică autorizată este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.
 2. Din punct de vedere fiscal, PFA poate fi inregistrata la norma de venit sau in sistem real.

PFA la norma de venit

 1. O PFA nu poate aplica sistemul normei de venit pentru orice activitate. Lista lor este restrictionata la cateva coduri CAEN. Inainte sa infiintezi o PFA este bine sa verifici daca codul CAEN se incadreaza sau nu la norma, fiindca modul de calcul al texelor poate avea un impact semnificativ. Lista se poate gasi aici.
 2. Norma este o optiune pentru anumite tipuri de activitati, nu o obligatie.
 3. PFA-ul la norma de venit plateste impozit 10% pe norma, indiferent care este venitul obtinut.
 4. Daca PFA beneficiaza de norma ajustata va aplica 10% la norma ajustata.
 5. Normele de venit se publica anual de catre ANAF, pentru fiecare judet.
 6. Norma de venit pentru fiecare activitate nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.
 7. PFA-urile la norma de venit pot aplica anumiti coeficienti de corectie a normei in functie de anumite criterii personale (varsta, calitatea de angajat, etc) -acestia difera pentru fiecare judet si se regasesc la finalul fisierelor cu norme de venit
 8. Daca o PFA la norma desfasoara activitatea pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.
 9. Daca o PFA desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente incadrate la norma de venit, venitul net din aceste activități se stabilește prin insumarea normelor.
 10. In cazul in care o PFA desfasoara o activitate pentru care se poate aplica norma si una pentru care se poate aplica doar sistemul real, va aplica sistemul real pentru ambele.
 11. PFA la norma are obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală.
 12. Incepand cu veniturile aferente anului 2023: PFA-urile pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cu alte cuvinte daca in 2023 veniturile depasesc 25.000 euro, incepand cu 2024 trebuie sa aplice sistemul real.
 13. Pentru anul 2023, PFA-urile care in 2022 nu au depasit plafonul de 100.000 euro, pot aplica in continuare norma de venit.
 14. Cursul BNR care se utilizeaza pentru convertirea acestor plafoane in lei este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal.
 15. PFA la norma poate opta sa treaca la sistem real.
 16. Daca opteaza pentru sistem real, optiunea este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice.
 17. Optiunea de trecere de la norma la sistem real se exercită prin completarea declarației unice și depunerea ei la ANAF până la data de 25 mai.
 18. In cazul PFA-urile nou infiintate, optiunea pentru sistem real se face prin completarea si depunerea declaratiei unice în termen de 30 de zile de la începerea activității.
 19. In calculul plafoanelor prin a caror depasire intervene obligatia platii CAS si/sau CASS , PFA la norma compara norma de venit cu plafoanele.

Comanda aici lucrarea Noutati fiscale 2023

PFA sistem real

 1. Venitul net in cazul sistemului real, se determina pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, efectuate în scopul realizării de venituri.
 2. PFA-ul in sistem real plateste impozit 10% la venit net, determinat anterior.
 3. PFA care determina venitul anual în sistem real are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.
 4. Venitul brut cuprinde: sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității; veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă; câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, rămase la încetarea activității; veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană; veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă; veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi
 5. Venitul brut nu include: aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia; sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice,sumele primite ca despăgubiri, sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări și mecenat, conform legii, sau donații.
 6. Doua conditii de baza pentru deductibilitatea cheltuielilor sunt ca ele sa fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
 7. Cheltuielile cu primele de asigurare sunt deductibile daca sunt efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii, activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul, bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale, asigurarea de risc profesional.
 8. In cadrul PFA in sistem real, cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor sunt considerate cheltuieli deductibile.
 9. Nu sunt cheltuieli deductibile sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale.
 10. Donatiile de orice fel la PFA in sistem real sunt cheltuieli nedeductibile.
 11. CASS nu este o cheltuiala deductibila.
 12. Nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală cheltuielile reprezentând CAS.Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale prin declaratia unica.
 13. Cheltuielile cu autoturismele sunt deductibile limitat la 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat; vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții; vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi; vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
 14. Sunt cheltuieli deductibile limitat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din diferenta intre venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.
 15. Sunt cheltuieli deductibile limitat cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual
 16. Sunt cheltuieli deductibile limitat primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al persoanei fizice, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană
 17. Sunt cheltuieli deductibile limitat contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 18. Nu sunt cheltuieli deductibile dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități
 19. Nu sunt cheltuieli deductibile ratele aferente creditelor angajate.
 20. PFA nu poate primi diurna in derularea activitatii sale. Diurna poate fi primita de salariati.

Reguli generale

 1. Pentru PFA-uri indiferent ca sunt la norma de venit sau in sistem real, nu exista obligatia de a avea un contabil (angajat sau cu prestari de servicii).
 2. Ulterior radierii, organul fiscal poate decide stabilirea de creante fiscale, in sarcina persoanei fizice care a detinut PFA-ul, in cadrul termenului de prescriptie .
 3. In cazul CAS, daca o PFA isi incepe activitatea in cursul anului, se ajusteaza plafonul proportional cu numarul de luni de functionare.
 4. In cazul CASS , daca o PFA isi incepe activitatea in cursul anului, nu se face nici o a ajustare a plafonului.
 5. In calculul plafoanelor prin a caror depasire intervene obligatia platii CAS si/sau CASS , PFA la norma compara venitul net cu plafonul .
 6. In ce priveste CAS, modul de calcul va diferi incepand cu veniturile anului 2023 in sensul ca daca venitul PFA-ului va fi între 12 și 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CAS nu poate fi mai mică de 12 salarii minime, dar dacă venitul este mai mare de 24 de salarii minime atunci se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie. Aceasta inseamna ca un PFA care obtine venituri peste 24 de salarii minime, va datora o contributie dubla fata de nivelul prezent. Aceste plafoane, raportate la salariul minim de 3.000 lei sunt urmatoarele: Venit intre 12-24 salarii : CAS = 25%* 3.000 lei * 12 = 9.000 lei, enit peste 24 salarii : CAS= 25%*3.000 lei *24 = 18.000 lei
 7. Dacă venitul va fi sub 6 salarii minime persoana fizica autorizata nu va fi obligata la plata CASS. Dacă venitul depaseste 6 salarii minime, dar nu mai mult de echivalentul a 12 salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 6 salarii minime. Dacă venitul este cuprins intre 12 -24 de salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime. La venituri de peste 24 salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime. Noile plafoane sunt asadar: -venit intre 6-12 salarii minime : 10%*3.000 lei *6 = 1.800 lei , -venit intre 12-24 salarii minime: 10%3.000 lei12 = 3.600 lei, -venit peste 24 salarii minime : 10%3.000 lei 24 = 7.200 lei
 8. Vechimea in munca la PFA: Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în temeiul OUG 44/2008 constituie vechime în specialitate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;
  b) este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.
  Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.
 9. Intreruperea temporară a activității unei persoane fizice autorizate, întreprinderi idividuale sau întreprinderi familiale nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale. Reluarea activității se înregistrează în registrul comerțului.
 10. Se elimina din lista de documente necesare inregistrarii unei PFA a declarației pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială.
 11. Persoana fizica care are calitatea de pensionar dar detine si o PFA nu datoreaza CAS
 12. PFA trebuie sa tina cont ca la depasirea plafonului de 300.000 lei pe an, au obligatia inregistrarii in scop de TVA.
 13. Pana la ce termen trebuie sa depunem declaratia de inregistrare ca platitor de TVA? Pana pe data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a depasit plafonul de TVA. Baza legala: art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal care arata ca persoana impozabilă … trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:….b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon.
 14. Ce declaratie se depune? Declararea depasirii de plafon se face cu declaratia 700.
 15. Cand devine PFA-ul platitoare de TVA? Incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a depus formularul 700.
 16. Evidentele de TVA se tin cu ajutorul unor documente precum jurnal de vanzari, jurnal de cumparari, registrul bunurilor de capital etc.
 17. PFA neplatitoare de TVA poate avea doua coduri fiscal/de TVA: codul cu RO este un cod special de TVA utilizat la achizitii de bunuri din UE de peste 10.000 eur, achizitii de servicii din UE (indiferent de suma) si prestari de servicii in UE. Codul fara RO este pentru toate operatiunile pe care le deruleaza cu exceptia celor enumerate mai sus. In cazul achizitiei unui serviciu dintr-o tara UE, PFA ca comunica codul cu RO, prestatorul va factura fara TVA si PFA va depune D 301 pe baza careia va datora TVA la bugetul de stat in Romania.
 18. Pentru a nu risca ca activitatea sa fie reconsiderata ca activitate dependenta, PFA trebuie sa indeplineasca minim 4 din urmatoarele 7 criterii: persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru; persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți; riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea; activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară; activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității; persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective; persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.
 19. Contul bancar al PFA poate fi acelasi cu al persoanei fizice, insa este recomandata separarea lor pentru ca ajuta la evidenta fiscala.
 20. Registrul de evidență fiscală are ca scop înscrierea informațiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declarația privind venitul realizat din România.
 21. Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege
 22. În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidența se ține pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiași registru de evidență fiscală.
 23. TVA dedusă nu reprezintă cheltuială și nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală.
 24. Contribuabilii pot ține Registrul de evidență fiscală în formă scrisă sau electronica.
 25. Fiecare PFA trebuie sa depuna declaratia unica pana la 25 mai a anului urmator pentru veniturile anului curent.
 26. PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN.
 27. În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice.
 28. PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii.
 29. O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
 30. PFA nu va fi considerată un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.
 31. Cum se poate inchide o PFA ?: prin decesul titularului PFA;prin voința titularului PFA;cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional.
 32. Soția/Soțul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, la sanatate sau în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de șomaj în condițiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în sistemul asigurărilor de sănătate, în condițiile prevăzute de lege.
 33. Spre deosebire de un antreprenor cu SRL, poate dispune oricand de sumele incasate.
 34. PFA nu beneficiaza de concediu de odihna platit asa cum se intampla in cazul salariatilor.
 35. PFA poate insa dispune de concediu medical si de indemnizatie daca isi incheie o asigurare in acest sens.
 36. Dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate al acestor persoane este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare.
 37. Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
 38. Trebuie sa isi tina singura evidenta contabila si sa depuna declaratii sau poate apela la un contabil, caz in care va avea costuri suplimentare cu contabilitatea.
 39. PFA-ului ii revine raspunderea pentru plata datoriilor către stat.
 40. O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
 41. Ce diferenta este intre profesia liberala si persoana fizica autorizata? PFA-urile sunt reglementate prin OUG 44/2008 drept întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă.PFA-urile se inregistreaza la Registrul Comertului. PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN. Profesiile liberale sunt reglementate de legi speciale și se exercită pe cont propriu, fără înregistrarea la Registrul Comerțului.Exemple: arhitecţii, avocaţii, consultanţii fiscali, contabili, notarii.
 42. Daca o persoana fizica este si salariata si are si PFA, daca pentru PFA depaseste plafonul, mai datoreaza CASS? PFA datoreaza CASS la depasirea de plafon chiar daca este si salariata.
 43. Pe perioada suspendarii activitatii, PFA nu poate sa inregistreze cheltuieli deductibile, deoarece nu pot fi efectuate in scopul desfasurarii activitatii.
 44. PFA care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului pentru venitul estimat a se realiza.
 45. PFA are sediul profesional declarat prin cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.
 46. O persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA.
 47. PFA isi poate deschide puncte de lucru, care se înregistrează în registrul comerţului.
 48. O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.
 49. În caz de insolvență, PFA va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
 50. Documentele nesare infiintarii unei PFA sunt aici: https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa
 51. Pentru a tine contabilitatea in partida simpla pentru PFA neplatitor de TVA si fara salariati este nevoie de 3 registre contabile: Registrul-Jurnal de Incasari si Plati, Registrul Inventar si Registrul de Evidenta Fiscala.
 52. Incepand cu 01.03.2022, comunicare cu ANAF a PFA se face exclusiv, prin intermediul Spațiul Privat Virtual (SPV).
 53. Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din activități independente beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară. Asadar, trebuie sa existe venituri 12 luni in ultimii doi ani anteriori nasterii. În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.
 54. Conform Normelor de aplicare a OUG 110/2010, in situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activității pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Asadar, in perioada in care persoana beneficiaza de CIC si indemnizatia aferenta, trebuie sa suspende PFA-ul.Ca obligatii declarative, trebuie sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data suspendarii.
 55. Persoanele care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sunt obligate să modifice denumirea firmei (adică a PFA-ului) dacă aleg să îşi schimbe numele, de exemplu după căsătorie.
 56. PFA poate sa fie si asociat/asociat unic si /sau administrator intr un SRL cu obiect de activitate similar.
 57. PFA în calitate de angajator are obligația de a respecta prevederile legale în vigoare privind atât relațiile de muncă cât și securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor
 58. In MOF 1246 din 23.12.2022 s-a publicat Ordinul 2541 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Formularul publicat in se va utiliza de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023.
 59. Actul normative care reglementeaza activitatea PFA este OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008.

Comanda aici lucrarea Noutati fiscale 2023

Articole similare

3 Thoughts to “100 de lucruri de stiut pentru PFA in 2023”

 1. Stefania

  Excelent pe înțelesul tuturor

 2. Diana

  Extraordinar articol!!!

  Mulțumim!!

 3. Cristi

  Mulțumesc pentru un articol de nota 10!

Comentariul tau aici