22 de cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Iata mai jos o lista de 22 de cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit :

Nr Cheltuiala
1. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat
2 cheltuielile cu impozitele nereținute la sursă în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România
3 cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;  
4 dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autoritățile române/străine, cu excepția celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorități;  
5 cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată (sunt deductibile in anumite situatii precum calamitati naturale, forta majora, bunurile au fost asigurate, degradate si distruse)
6 cheltuielile făcute în favoarea acționarilor sau asociaților, altele decât cele generate de plăți pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la prețul de piață pentru aceste bunuri sau servicii;
7 cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile
8 cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații in situatia in care tranzacțiile sunt calificate ca fiind artificiale
9 cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele și riscurile asociate activității contribuabilului
10 pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 26, precum și cele înregistrate în alte cazuri decât următoarele: 1. punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014; 2. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătorești; 3. debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la moștenitori; 4.debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor; 5. debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul; 6. au fost încheiate contracte de asigurare;
11 cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private
12 cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil declarat inactiv
13 cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili și care depășesc echivalentul în lei a 4. 000 euro annual
14 cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreștere a valorii acestora
15 cheltuielile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, se înregistrează o descreștere a valorii acestora
16 cheltuielile reprezentând deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie
17 cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, se înregistrează o descreștere a valorii acestora;  
18 cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu IFRS, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziționate în baza unor contracte cu plată amânată, pentru contribuabilii care nu aplică prevederile art. 402
19 cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni.
20 cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea nu sunt impozitate conform titlului IV
21 cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii;
22 cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, dacă la data evaluării/reevaluării sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i).

Baza legalaart. 25 alin. (4) din Codul fiscal

Articole similare

Comentariul tau aici