5 lucruri de facut inainte de incheierea contractului individual de munca si inceperea activitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contractul individual de munca se incheie pe baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel traziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine  angajatorului.

Iata ce trebuie sa faci inainte de a incheia un contract individual de munca si inainte ca salariatul sa isi inceapa activitatea:

1.Solcitare acte necesare angajarii

De regula, pentru angajare se solicita urmatoarele documente:

 • Copie dupa cartea de identitate a angajatului;
 • Copii dupa actele de studii;
 • Copii dupa certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
 • Copie dupa permisul de conducere, in cazul in care se va conduce masina in scopul firmei;
 • Avizul de la medicina muncii – fara de care contractul individual de munca este considerat nul.

2. Medicina muncii

Inainte de angajare dar si dupa aceasta, angajatorii sunt obligati sa asigure salariatilor serviciul medical de medicina a muncii, costurile fiind suportate de catre angajator.

Certificatul medical demonstreaza faptul ca persoana in cauza este apta pentru prestarea unei anumite munci.

Contractul individual de munca incheiat in lipsa unui certificat medical, atrage dupa sine nulitatea contractului.

Poti citi mai multe despre examinarea medicala la angajare aici: https://www.contzilla.ro/cand-trebuie-efectuat-examenul-medical/

3. Informarea angajatului cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract

Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Persoana selectata in vederea angajarii va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

 1. identitatea partilor;
 2. locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 3. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 4. functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 5. criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 6. riscurile specifice postului;
 7. data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 8. în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 9. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 10. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 11. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 12. durata normala a muncii, exprimata in ore/zi și ore/saptamana;
 13. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 14. durata perioadei de proba.

Pe langa clauzele esentiale mentionate mai sus, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice:

A. Clauza de neconcurenta

Presupune ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul este obligat sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.

Cum se stabileste indemnizatia de neconcurenta?

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizatia incepe sa se calculeze de la incetarea contractului de munca astfel:

 • Daca durata contractului a fost mai mare de 6 luni – se iau in calcul ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca;
 • Daca durata contractului a fost mai mica de 6 luni – se ia in calcul media veniturilor salariale lunare brute din perioada contractului.

Indemnizatia nu este de natura salariala si reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara.

Cat timp isi poate produce clauza efectele?

Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Prin urmare, clauza isi produce efectele doar daca sunt respectate urmatoarele:

-activitatile ce sunt interzise;

-aria geografica in care salariatul poate fi in competitie cu angajatorul;

– indemnizatia lunara;

Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.

In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

B. Clauza de mobilitate

Prin clauza de mobilitate partile stabilesc ca executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc de munca stabil .

In acest caz, salariatul beneficiaza de prestatii in bani sau in natura.

C. Clauza de confidentialitate

Partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentul intern, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese.

4.Transmitere CIM in Revisal

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evienta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

5.Inmanarea unui exemplar din CIM salariatului

Anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Articole similare

Comentariul tau aici