A fost publicat proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Muncii a publicat in 18 septembrie 2020 proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de autorizare a unitatilor protejate.

In vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29 și art. 81 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
a) să fie operator economic cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III înseamnă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.
b) să fie secție, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, din cadrul unei instituții publice sau din cadrul unei organizații fără scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților secției, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III înseamnă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților din secție, atelier sau structură.
c) să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III în situația în care:
i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
ii) este persoană fizică autorizată;
iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

În situația în care intervin modificări privind prevederile anterioare, Autoritatea este notificată prin cerere de retragere a autorizației de către reprezentantul legal al autorității protejate.

În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune personal, prin poștă cu confirmare de primire, la sediul Autorității din municipiul București, B-dul. Ghe. Magheru, nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro și cuprinde documentele prevăzute la alin.(2)-(5).


Modelul de cererea pentru eliberarea autorizației este prevăzut în Anexa nr. 2 din procedură.


Actele privind înființarea și organizarea entității, în termen de valabilitate, pot fi, după caz:
a) act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare și funcționare;
b) certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special eliberat de judecătorie;
c) certificat constatator din care să rezulte activitățile desfășurate și codurile Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aferente;
d) actul din care reiese codul de înregistrare fiscală;
e) copie de pe Cartea de identitate, autorizație/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale.

Tabelul cu structura și numărul total al personalului angajat, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 3, care cuprinde următoarele informații:
a) numele și prenumele persoanelor angajate;
b) timpul de lucru al fiecărui angajat (norma);
c) activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide grad III, scurtă descriere, corelată cu activitățile
din certificatul constatator prevăzut la alin.(3) lit. c);
d) procentul normei de lucru cumulată a persoanelor cu handicap / invalide gradul III;
e) procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III încadrate.

Alte documente:
a) raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidență a salariaților, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
b) copie/copii de pe fișa/fișele de post;
c) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate grad III.

Documentele prevăzute mai sus sunt în termen de valabilitate și poartă pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, cu mențiunea ,,Conform cu originalul”. În situația în care intervin modificări cu privire la documentele enumerate, Autoritatea este notificată prin cerere pentru eliberarea unei noi autorizații.

Articole similare

Comentariul tau aici