Ai uitat sa depui declaratia unica? Cum va estima fiscul veniturile pentru impunere din oficiu?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit dispozițiilor art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere.

Pe site-ul ANAF a fost publicat in 23.08.2019 un nou proiect legislativ care vizeaza aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare:

 • 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și
 • 257 ”Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“.

Procedura:

Stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată se efectuează asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, şi pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declaraţii de impunere.

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale și nu privește perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecției fiscale. Cuantumul impozitului pe venit se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.

Identificarea contribuabililor care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere

Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investiţiilor/ societățile de investiţii autoadministrate după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informaţii între ANAF și autorități fiscale din străinătate.

Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:


a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă;
c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată
în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultură şi/sau piscicultură;
g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
h) activități independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere; j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
l) venituri din străinătate, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Emiterea notificarilor

În termen de 15 de zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, aprobată prin O 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările și completările ulterioare.

De unde vor fi obtinute informatiile din lista?

 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.a) – f), se au în vedere informațiile cuprinse în declarațiile unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile estimate”, subsecțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real” de la capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate” depuse pentru anul de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.g), se au în vedere informațiile cuprinse în declarațiile unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile estimate”, subsecțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real” de la capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate” depuse pentru anul precedent celui de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.g), nu se au în vedere veniturile pentru care a fost exercitată opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real sau veniturile pentru care, la sfârșitul anului de raportare, sunt îndeplinite condițiile pentru calificarea acestora în categoria veniturilor din activități independente.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.h) și lit.i), se au în vedere informațiile cuprinse în declarațiile unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile estimate”, subsecțiunea 2 “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit” de la capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate”, depuse pentru anul precedent celui de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.j), se au în vedere informațiile cuprinse în Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205), depusă pentru anul de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.k), se au în vedere informațiile cuprinse în declarațiile anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (formularul 204), completate la “Anexa nr….privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică”, depuse pentru anul de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.l), la întocmirea listei de la alin.(1), se au în vedere informațiile obţinute în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate, în cazul veniturilor realizate din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii, prin intermediul aplicației informatice naționale “Automatic Exchange of Information” (AEOI), începând cu data de la care va deveni operațională.
 • În cazul activităților începute în luna decembrie a anului precedent celui de impunere, în condițiile continuării activității, la întocmirea listei de la alin.(1), se au în vedere informațiile cuprinse în declarațiile unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secțiunea 1 ”Date privind impozitul pe veniturile realizate din România” de la Cap.I “Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate”, depuse pentru anul precedent celui de impunere.
 • În cazul veniturilor prevăzute la lit.a) – k), se au în vedere și informațiile de la terţi, obţinute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informaţii între ANAF și alte instituții.

Articole similare

Comentariul tau aici