Ajustarea de TVA- cand este necesara? tipuri de ajustari( in plus sau in minus) si mod de calcul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Calculul TVA la finalul perioadei este in principal realizat ca diferenta dintre TVA colectat din vanzari si TVA dedus la achizitii.

Pe langa acestea, calculul este afectat de asa-numitele ajustari (sume deductibile stabilite in plus sau dimpotriva reduse) care se pot referi la bunuri de capital sau achiziții de servicii și bunuri, altele decât bunurile de capital.

TVA de plata/de recuperat = TVA colectat – TVA deductibil +/ajustari

1.Ajustarea TVA în cazul achizițiilor de servicii și bunuri, altele decât bunurile de capital

Deducerea inițială se ajustează în următoarele cazuri:

1.deducerea este mai mare/mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze

Atunci când deducerea este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze, ca urmare a unor erori, persoana impozabilă poate să realizeze o ajustare pozitivă, respectiv este obligată să realizeze o ajustare negativă a taxei, după caz, aferentă bunurilor și serviciilor prevăzute mai sus, constatate pe bază de inventariere.

2.dacă există modificări ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite după depunerea decontului de taxă :

 • când pro rata definitivă, calculată la sfârșitul anului, diferă de pro rata provizorie utilizată în cursul anului
 • in cazul desființării totale sau parțiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans
 • in cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul desființării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj
 • in cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor
 • in cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare)

3.daca persoana impozabilă își pierde sau câștigă dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate și serviciile neutilizate

Exemple:

 • bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât bunuri distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă.

În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a TVA, indiferent dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei;

 • alocarea de bunuri/servicii pentru operațiuni care nu dau drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere, precum și alocarea de servicii neutilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere;
 • în cazul bunurilor/serviciilor neutilizate la data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile care a aplicat regimul special de scutire iar, în cazul serviciilor, în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare sau dacă persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA

Nu se ajustează deducerea inițială a taxei în cazul:

 • bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 • bunurilor acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
 • in cazul acordarii în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice;
 • in cazul acordarii de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice.
 • utilizarii bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile sau prestarii de servicii în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, în condițiile stabilite prin normele metodologice;
 • in cazul serviciile prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice;
 • in cazul serviciile prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanție de către persoana care a efectuat inițial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

2. Ajustarea de TVA in cazul bunurilor de capital

Ce sunt bunurile de capital?

Definitie: Bunurile de capital reprezintă

a) toate activele corporale fixe :

 • imobilizari corporală amortizabile
 • construcții și terenuri de orice fel

deținute pentru :

 • a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii
 • a fi închiriate terților sau
 • pentru scopuri administrative

b) operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile, exclusiv reparațiile ori lucrările de întreținere a acestora, chiar în condițiile în care astfel de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui altui tip de contract prin care bunurile imobile/părțile de bunuri imobile se pun la dispoziția unei alte persoane cu condiția ca valoarea fiecărei transformări sau modernizări să fie de cel puțin 20% din valoarea bunului imobil/părții de bun imobil după transformare/modernizare.

Atentie! Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent dacă în contabilitate sunt înregistrate ca stocuri sau ca imobilizări corporale;

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operațiuni legate de achiziția, fabricarea, construcția, transformarea sau modernizarea a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea bunului imobil/părții de bun imobil după transformare/modernizare, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întreținerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziției pieselor de schimb destinate reparării ori întreținerii bunurilor de capital.

Cand se ajusteaza taxa in cazul bunurilor de capital?

Ajustarea taxei deductibile se efectuează in urmatoarele situatii:


a) în situația în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:

 1. integral sau parțial, pentru alte scopuri decât activitățile economice, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere ;
 2. pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
 3. pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită față de deducerea inițială;

b) în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
c) în situația în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parțial limitat face obiectul oricărei operațiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
d) în situația în care bunul de capital își încetează existența, cu următoarele excepții:

 • bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
 • bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 • situațiile urmatoare: bunuri acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne; acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice, acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice.
 • în cazul casării unui bun de capital;

d) în cazurile prevăzute la art. 287

Perioada de ajustare

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condițiile în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează:

 • pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcția sau achiziția unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare.
 • pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute mai sus.

Evidente suplimentare: Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situație a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile și al ajustărilor efectuate. Această situație trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achiziției bunului de capital devine exigibilă și se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrări, documente și jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeași perioadă.

Prevederile acestea nu se aplică în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, respectiv sub pragul de 1.000 lei.

Exemple:

Exemple

1.     Contzilla SRL cumpara o cladire pentru activitatea sa la data de 15.04.2018. Incepand cu 25.06.2019 decide sa foloseasca cladirea integral cu scop de locuinta.

Ce trebuie sa faca ?

Perioada de ajustare  = 20 de ani; de la 01.01.2018 la 31.12.2037.

Ajustarea se efectueaza pentru perioda ramasa din perioada de ajustare (2019-2037)-19 ani.

Presupunem ca TVA-ul dedus este de 1.000.000 lei

Ajustarea = 1.000.000 /20* 19 = 950.000 lei

Nota contabila :

635 = 4426   950.000 lei

2.     Contzilla SRL cumpara un mijloc fix pentru care achita 5.000 lei + TVA, la data de 12.09.2017. La 30.06.2019 entitatea caseaza mijlocul fix. Exista obligatia ajustarii TVA ?

Perioada de ajustare este de 5 ani, de la 1 ianuarie 2017 pana la 31.12.2021.

Ajustarea se efectueaza pentru perioda ramasa din perioada de ajustare (2019-2021).

Durata de amortizare fiscala este de 5 ani.

TVA dedusa la achizitie = 1.200 lei

Ajustarea = 1.200 lei /5* 3 = 720 lei

Fiindca suma rezultata este sub 1.000 lei, este considerata neglijabila din punct de vedere fiscal si nu mai trebuie efectuata.

Articole similare

Comentariul tau aici