ANAF modifica un document utilizat in inspectia fiscala- O 1189 din 03.08.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 753 din 03.08.2021 s-a publicat Ordinul 1189 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare
și aprobare a raportului de inspecție fiscală.

Documentul care se modifica este ÎNȘTIINȚARE PENTRU DISCUȚIA FINALĂ (anexa 2) care va avea urmatorul continut:

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția generală ………………………………………………
Administrația ……………………………………….
Nr. …………………..
Data ………………..

ÎNȘTIINȚARE PENTRU DISCUȚIA FINALĂ
Domnului/Doamnei ………………………………….., în calitate de……….. la …………………., cu domiciliul
fiscal în ………………, str. …………………. nr. …….., bl. …, ap. …, județul ……….. înregistrată la
oficiul registrului comerțului cu nr. ……./…./……, C.U.I. nr. ………..
Vă înaintăm alăturat proiectul de raport de inspecție fiscală și totodată vă înștiințăm că în data
de……….., ora ……….., la ………………………, va avea loc discuția finală asupra constatărilor și consecințelor
fiscale, ca urmare a încheierii inspecției fiscale efectuate în perioada …………………
la …………………………. .
Vă informăm că aveți posibilitatea să vă exprimați în scris punctul de vedere cu privire la constatările
organelor de inspecție fiscală, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care nu vă veți prezenta la termenul stabilit pentru discuția finală din data de …………………..,
vă informăm că cel de-al doilea termen stabilit pentru a avea loc discuția finală este în data de ………………,
ora …………., la …………………………………. .
În situația în care doriți să renunțați la discuția finală, vă rugăm să notificați acest fapt organului de
inspecție fiscală, anterior datei/datelor programate pentru discuția finală. În acest caz, data încheierii
inspecției fiscale este data notificării, conform prevederilor art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul în care nu vă veți prezenta la discuția finală la niciunul dintre cele două termene și nu veți
notifica despre renunțarea la acest drept, vă comunicăm că, potrivit art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, data de ..
reprezintă data de încheiere a inspecției fiscale.
De asemenea, vă informăm că, indiferent de opțiunea dumneavoastră de a vă exercita sau nu
dreptul de a participa la discuția finală, aveți dreptul să vă prezentați în scris punctul de vedere cu privire
la constatările organului de inspecție fiscală, potrivit prevederilor art. 130 alin. (5) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Avizat,
Șef serviciu,
………………………………….
(numele și prenumele, semnătura)
Echipa de inspecție fiscală,
………………………………….
(funcția, numele și prenumele, semnătura)

Articole similare

Comentariul tau aici