Atentie! S-au modificat normele de aplicare IMM Leasing – H 421/09.04.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

HOTĂRÂRE nr. 421 din 7 aprilie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Costul total al finanțărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.
 2. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) (semi)remorcă – vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roți, fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
 3. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) autobuz – autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând;
 4. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Achiziția bunurilor mobile second-hand poate fi finanțată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate și rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare. Finanțatorul poate aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.
 5. La anexa nr. 1, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  (3) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei.
 6. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 6
  (1) După aprobarea plafonului total anual alocat pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021, în vederea acordării de garanții, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de aceștia, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de finanțatori depășește valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
 7. La anexa nr. 1, la articolul 14, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanție care fac obiectul contractului de leasing financiar, considerate ca fiind daunele care depășesc 50% din suma asigurată, după ce MF a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MF, și finanțator, proporțional cu riscul asumat de finanțator și garant, cu înștiințarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanțator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane și prima de asigurare.
 8. La anexa nr. 1, la articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 20
  (1) Cererea de plată se depune de către finanțator după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului, conform scadențelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing și trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:
 9. La anexa nr. 1, la articolul 23, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (6) și (7), finanțatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar și al înscrisului prevăzut la art. 22 alin. (8), suma recuperată și data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate. Sumele provenite din valorificarea bunurilor prin plasarea lor în leasing financiar se virează eșalonat, conform prevederilor prezentului articol, ulterior încasării fiecărei rate.
 10. La anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  (1^1) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei, iar echivalentul subvenției brute – ESB al ajutorului sub formă de garanții aferent acestui plafon nu va depăși 50,9 milioane lei.
 11. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Bugetul alocat subvenționării comisionului de risc, comisionului de administrare și a dobânzii este de 119,505 milioane lei, respectiv:
  a) credite de angajament aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei.
 12. La anexa nr. 2, la articolul 8, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 13. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) (semi)remorcă – vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roți, fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
 14. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) autobuz – autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând;
 15. La anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Finanțatorul are obligația de a aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar și se stabilește conform normelor proprii ale finanțatorului; în general, vechimea bunului la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață; în funcție de tipul bunului, perioada totală nu va depăși 10 ani.
 16. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Finanțelor Publice“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Finanțelor“ și abrevierea „MFP“ se înlocuiește cu abrevierea „MF“.
  Articolul II
  (1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, este valabilă pentru angajamentele legale încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii și cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
  (2) Plățile în cadrul schemei prevăzute la alin. (1) se efectuează până la data de 31 octombrie 2022.
  Articolul III
  În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile financiare nebancare transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și cererile de înscriere în program, însoțite de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, în cazul noilor înscrieri.

Articole similare

Comentariul tau aici