Care sunt contraventiile si infractiunile fiscale?

Conform legii nr. 82/1991 sunt considerate contravenții și se sancționează următoarele fapte astfel:

  • Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii cu privire la:

a.) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

b.) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate  se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

c.) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

d.) efectuarea inventarierii  se sancționeazăcu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;

e.) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile – se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru întocmire și semnare, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru cea referitoare la depunerea in termen legal (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei (dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare) și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei (dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare);

f.) întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

g.) depunerea declaraţiei din care să rezulte că entitatile juridice nu au desfăşurat activitate, respectiv a instiintarii despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

  • Prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  • Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor privind situațiile financiare anuale și situațiilor financiare anuale consolidate se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
  • Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale  se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
  • Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate  se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  • Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate – se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
  • Nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile  se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  • Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

 

Articole similare