Ce documente sunt necesare pentru a infiinta un PFA in 2021?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Asemenea unui SRL si pentru infiintarea unui PFA este necesara alegerea unei denumiri si verificarea disponibilitatii acesteia.

In acest sens, in prealabil, persoana interesata completeaza o cerere-tip pentru verificarea disponibilitatii si rezervarea firmei, la care se la care se anexeaza, daca este cazul, procura speciala/generala autentica sau imputernicire avocatiala ori contract de prestari servicii si documentul care atesta calitatea persoanelor autorizate sa acorde, potrivit normelor ce le reglementeaza profesia, asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea PFA, II, IF.

Cererea poate fi transmisa prin:

In vederea inregsitrarii, sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cererea de inregistrare, original – formular;
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular;
 3. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste  indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2);
 4. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei si, dupa caz, a emblemei, in original – detalii;
 5. Actul de identitate al titularului PFA (in copie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 6. Declaratie pe propia raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoană fizica autorizata (forma olografa, original)
 7. Dovada care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de punct de lucru – detalii;
 8. Specimenul de semnatura, certificat in conditiile legii de catre directorul ORCT sau de catre inlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, in original, sau, dupa caz, imputernicirea avocatiala care contine semnatura persoanei fizice care se autorizeaza – detalii;
 9. Verificarea unicitatii calitatii de persoană fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/membru al intreprinderii familiale, obtinuta prin grija personalului ORCT;
 10. Informatiile din cazierul fiscal, in original – detalii;

Iar, daca este cazul, se pot solicita si urmatoarele:

 • avizul asociatiei de proprietari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevszut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
 • declaratia persoanei fizica titulara a persoanei fizice autorizate, ca sotia/sotul participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de persoana fizica autorizata, in original;
 • declaratie pe propria raspundere privind patrimoniul de afectatiune, in original;
 • copii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii;
 • dovada privind imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original) – detalii;

Articole similare

Comentariul tau aici