Ce este un coasigurat? Prevederi legale, documentatia de inregistrare, conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala

 • Ordinul nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 6 decembrie 2018 care reglementeaza normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății .

Articolul 224 alin. (1) lit. c) din Legea 95/2006 arata ca următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției: soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

Atentie ! Potrivit art. 6 al O 1549/2018, persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflate în întreținerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasigurați, își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat.

Limitari

 • Persoanele coasigurate nu pot avea la rândul lor coasigurați.
 • Pe de alta parte, nu exista o limita a numarului de persoane pe care un asigurat le poate avea drept coasigurati.

Cine poate avea coasigurati ?

Urmatoarele categorii de persoane pot coasigura:

1. Persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevazute la art 155 din Codul fiscal respectiv:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din activități independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din investiții;
 • venituri din alte surse.

2. Persoanele prevazute la art 180 din Codul fiscal respectiv persoanele care pot opta pentru plata contributiei la sanatate:

 • persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);
 • persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1);
 • persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.


3. Persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. d), e), h), i), k), m) și n) din Legea 95/2006, respectiv persoanele care beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, din lista de mai jos:

 • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, în concediu pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;
 • persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

4. Persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. a), b), f), g), j), l), o) și p), în situația care se încadrează în categoria celor care datorează contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. Aceste persoane sunt:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
 • femeile însărcinate și lăuzele;
 • persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
 • persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii
 • persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
 • personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.

Documentele necesare inscrierii unui coasigurat

Pentru soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate în vederea acordării calității de asigurat și a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, se depun la casele de asigurări de sănătate următoarele documente:

 • act de identitate valabil la data solicitării, original și copie:
 • documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii și o
 • declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Articole similare

Comentariul tau aici