Ce evidente trebuie sa tina firmele in scopuri de TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Evidenta operatiunilor platitorilor de TVA este mult mai complexa decat evidenta neplatitorilor de TVA fiindca presupune pregatirea unor documente suplimentare in care sa reflecte taxa pe valoarea adaugata in diferite situatii.

Articolul de lege care face referire la evidenta operatiunilor dpdv al TVA este art. 321 din Codul fiscal. Potrivit acestuia, platitorii de TVA trebuie sa urmeze urmatoarele reguli generale:

Reguli generale:

1.Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor economice.

2.Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operațiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, în scopul desfășurării oricărei operațiuni, trebuie să țină evidențe pentru orice operațiune legata de TVA.

3.Persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile trebuie să țină evidențe corecte și complete ale tuturor achizițiilor intracomunitare.

Acestea sunt desigur reguli generale, care implementate in practica, conduc la urmatoarele tipuri de evidente:

I.Registre obligatorii de tinut:

1.Registrul nontransferurilor

Acest registru al nontransferurilor se refera la bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunității pentru operațiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum și pentru alte situații în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Registrul nontransferurilor va cuprinde:

 • denumirea și adresa primitorului
 • un număr de ordine
 • data transportului bunurilor
 • descrierea bunurilor transportate
 • cantitatea bunurilor transportate
 • valoarea bunurilor transportate
 • data transportului bunurilor care se întorc după efectuarea de lucrări asupra acestora, cum ar fi lucrările de prelucrare, reparare, evaluare, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora și o mențiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operațiuni, după caz, precum și data emiterii acestor documente.

Nu trebuie completat acest registru pentru următoarele bunuri:

 1. mijloacele de transport înmatriculate în România;
 2. paleți, containere și alte ambalaje care circulă fără facturare;
 3. bunurile necesare desfășurării activității de presă, radiodifuziune și televiziune;
 4. bunurile necesare exercitării unei profesii sau meserii, dacă:
  (i) prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășește nivelul de 1.250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru și cu condiția ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 7 zile în afara României; sau
  (ii) prețul sau valoarea normală pe fiecare bun nu depășește nivelul de 250 de euro la cursul de schimb din data la care bunul este transportat ori expediat în alt stat membru și cu condiția ca bunul să nu fie utilizat mai mult de 24 de luni în afara României;
 5. computerele portabile și alt material profesional similar care este transportat în afara României în cadrul unei deplasări de afaceri de către personalul unei entități economice sau de către o persoană fizică autorizată;

2.Registrul bunurilor primite din alt stat membru

Acesta este un registru al bunurilor care au fost transportate din alt stat membru al Uniunii Europene în România sau care au fost importate în România ori achiziționate din România de o persoană impozabilă nestabilită în România și care sunt date unei persoane impozabile în România în scopul evaluării sau pentru lucrări efectuate asupra acestor bunuri în România, cu excepția situațiilor în care, prin ordin al ministrului finanțelor publice, nu se impune o asemenea obligație. Registrul bunurilor primite nu trebuie ținut în cazul bunurilor care sunt plasate în regimul vamal de perfecționare activă. Registrul pentru bunurile mobile corporale primite cuprinde:

 1. denumirea și adresa expeditorului;
 2. un număr de ordine;
 3. data primirii bunurilor;
 4. descrierea bunurilor primite;
 5. cantitatea bunurilor primite;
 6. data transportului bunurilor transmise clientului după expertizare sau prelucrare;
 7. cantitatea și descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după evaluare sau prelucrare;
 8. cantitatea și descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;
 9. o mențiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum și data emiterii acestor documente.

3.Registrul stocurilor la dispozitia clientului pentru bunuri transferate

Este tinut de persoana care transfera bunuri in cadrul regimului de stocuri la dispozitia clientului.

Acest regim este reglementat la art. 270^1 din Codul fiscal si este o obligatie noua, din 2020.
Acest registru conţine informaţiile prevăzute la art. 54a alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Registrul stocurilor la dispozitia clientului pentru bunuri primite

Este tinut de persoana impozabila careia ii sunt livrate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului .

Acest registru conţine informaţiile prevăzute la art. 54a alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.

II.Jurnale obligatorii de tinut

1.Jurnal de cumparari

2.Jurnal de vanzari

Aceste doua jurnale trebuie sa contina toate elementele care sa permita determinarea urmatoarelor:

a) valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală, evidențiată distinct pentru:

 1. livrările intracomunitare de bunuri scutite;
 2. livrări/prestări scutite de taxă sau pentru care locul livrării/prestării este în afara României;
 3. livrările de bunuri și/sau prestările de servicii taxabile și cărora li se aplică cote diferite de taxă;
 4. prestările de servicii intracomunitare efectuate conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal către beneficiari persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană;
  b) valoarea totală, fără taxă, a tuturor achizițiilor pentru fiecare perioadă fiscală, evidențiată distinct pentru:
 5. achiziții intracomunitare de bunuri;
 6. achiziții de bunuri/servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condițiile art. 307 alin. (3) – (6) din Codul fiscal;
 7. achiziții de bunuri, inclusiv provenite din import, și de servicii, taxabile, cărora li se aplică cote diferite de taxă;
 8. achiziții intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei în condițiile art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de către persoane impozabile stabilite în Comunitate;
  c) taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală;
  d) taxa totală deductibilă și taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală;
  e) calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, al taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic și al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro rata, evidențiind distinct:
 9. taxa dedusă conform art. 300 alin. (3) din Codul fiscal;
 10. taxa nededusă conform art. 300 alin. (4) din Codul fiscal;
 11. taxa dedusă pe bază de pro rata conform art. 300 alin. (5) din Codul fiscal.

Legislatia nu impune un anumit model – Fiecare persoană impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conțină informațiile minimale și să asigure întocmirea decontului de taxă .

Platitorii de TVA care au optat pentru TVA la incasare particularizeaza aceste jurnale cu data platii/ incasarii si introduc coloane separate pentru a marca operatiunile exigibile de cele neexigibile. Practic, acestia trebuie sa evidentineze in plus pe jurnale urmatoarele elemente:

 • numărul și data documentului de încasare;
 • valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;
 • baza impozabilă și taxa pe valoarea adăugată aferentă;
 • valoarea încasată, inclusiv TVA, precum și baza impozabilă și TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate;
 • diferența reprezentând baza impozabilă și TVA neexigibilă.

III.Documente justificative

 1. Factura
 2. Factura simplificata
 3. Bon fiscal
 4. Autofactura
 5. Documente de transport
 6. Documente vamale, etc.

IV.Declaratii fiscale

Platitorii de TVA au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii :

 • declaratia 300 -decontul de TVA
 • declaratia 390 – VIES
 • declaratia 394

Neplatitorii de TVA pentru operatiuni in tara, dar care au cod special de TVA au obligatia sa depuna:

 • D 301 -decontul special de TVA, in anumite situatii.

Articole similare

Comentariul tau aici