Comunicat ONRC: noutati legislative – L 206/2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715/20.07.2021 și intră în vigoare la data de 23.07.2021. Actul normativ aduce o serie de modificări și completări reglementărilor existente, după cum urmează:

I Conform punctului 1 al articolului unic din legea mai sus amintită, măsurile prevăzute la art. 26 – 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/20202 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se aplică pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia. Măsurile respective sunt următoarele:

  • activitatea oficiului registrului comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.
  • declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.
  • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului.

II Legea abrogă alin. (3) și (5) ale art. 17 din Legea societăților nr. 31/1990:

  • Abrogarea alin.(3) al art. 17 elimină obligația oficiului registrului comerţului de a transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social, după înregistrarea în registrul comerţului.
    Atenție! Nu dispare obligația depunerii la oficiul registrului comerțului a dovezii deținerii cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social, conform art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990.
  • Abrogarea alin.(5) al art. 17  din Legea nr. 31/1990 elimină temeiul legal al cheltuielii pentru informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social.

III Legea nr. 206/2021 modifică și alin. (1) art. 172 din Legea nr. 359/2004 care va avea următorul cuprins:  În vederea efectuării controlului de către autorităţile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerţului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți, și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerţului.

Articole similare

Comentariul tau aici