Concediile de odihna neefectuate: provizioane, posibilități de reportare de la un an la altul

Concediul de odihna este un drept al angajatului si se realizeaza anual.

Actul normativ care reglementeaza aspectele legate de concediul de odihna este Codul Muncii. Mai jos este o scurta sinteza a principalelor prevederi legale referitoare la acesta:

 • persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, trebuie sa fie informata cu privire la durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul.
 • concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna.
 • dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
 • durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
 • nu se scad din durata concediului de odihna: zilele de sarbatoare legala, zilele de concediu medical, concediul de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru ingrijirea copilului bolnav, concediului de ingrijitor.
 • ca element de noutate salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului – in limita a 10 zile anual.
 • pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

Angajatorii trebuie sa tina o evidenta a zilelor de concediu pentru fiecare angajat astfel incat sa respecte prevederile legale mentionate anterior.

Utilizatorii SmartBill Conta pot utiliza in acest scop doua rapoarte utile, care permit evidentierea pe fiecare angajat a acestor informatii.

Cele doua rapoarte sunt:

Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

In Raportul concedii de odihna se poate obtine o situatie a numarului de zile conform contractului si a zilelor efectuate:

In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Raportul Centralizator concedii de odihna ofera o situatie cu toate contractele de munca si o estimare a indemnizatiei cuvenite pentru aceste zile.

Acest raport este util pentru calcularea provizionului pentru concedii neefectuate fiindca estimeaza suma valorii zilelor de concediu neefectuat.

O 1802/2014 prevede urmatoarele cu privire la valoarea concediul de odihna:

 • inregistrarea se face pe seama datoriilor atunci cand suma lor este comensurata in baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva.
 • in lipsa acestora, sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc pe seama provizioanelor.
 • provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
 • valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Articole similare

Comentariul tau aici