Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul care reglementeaza procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare este O 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua NUMAI pentru corectarea erorilor menționate în procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

Ce poate fi corectat ?

a) Erorile constatate determinate de completarea eronată a:
a) denumirii entității raportoare;
a^1) codului unic de înregistrare al entității raportoare;
b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
c^1) indicatorilor raportați prin formularul «Bilanț»/«Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii», dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) și acest aspect este cuprins în declarația pe propria răspundere de la pct. 6;
d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.

b) Situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind nici un indicator valoric.

c) Situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:
a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
c) întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor din bazele de date.

Ce NU poate fi corectat prin aceasta procedura ?

Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

Procedura de corectare a erorilor constatate

În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.

Se depun la registratura:

  • situațiile financiare în format electronic împreună cu formatul fizic (fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip – care va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip )
  • administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Această declarație pe propria răspundere se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declarații va fi depus la registratura.

Termenul de depunere

Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate conform lit. b) si c) de mai sus, se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Actualizarea indicatorilor pe site-ul Ministerului de Finante

În cazul corectării de erori, indicatorii publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor Publice a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) au la bază informațiile retransmise de operatorii economici. În aceste situații, pe site-ul MFP apare mențiunea că “indicatorii publicați se bazează pe informațiile retransmise la data de …”.

Articole similare

One Thought to “Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?”

  1. RACOVITA CONSTANTINA

    Buna seara
    Cum pot depune in SPV,bilantul pentru 2020 in care am corectat numarul de salariati.
    Multumesc !

Comentariul tau aici