Declaratii scadente in perioada 22-26 februarie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In saptamana 22-26 februarie vor deveni scadente urmatoarele declaratii:

Joi 25 februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

CONTRIBUABILI: lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

– taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;

– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

– alte termene – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:

– pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual;

– în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic;

– alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

(vezi instrucțiunile de completare din formular)

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101

CONTRIBUABILI: – Organizațiile nonprofit

– Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură

Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107

CONTRIBUABILI: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private prevăzuți la art. 41 alin (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

CONTRIBUABILI: Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

CONTRIBUABILI: Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ;

Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital;

Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

CONTRIBUABILI: Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

CONTRIBUABILI: Plătitorii următoarelor venituri:

– din salarii și asimilate salariilor;

– din drepturi de proprietate intelectuală;

– din premii și jocuri de noroc;

– obținute de nerezidenți;

– din alte surse

Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097

CONTRIBUABILI: – Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
– Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

CONTRIBUABILI: Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

Vineri, 26 februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

CONTRIBUABILI: Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)

Articole similare

Comentariul tau aici