Deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea entitatilor nonprofit si unitatilor de cult -2020- comunicat DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat un material util cu privire la Deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea entităţilor nonprofit si unităţilor de cult in 2020.

Sponsorizarea este reglementată de Legea 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

A.SPONSOR – PLĂTITOR DE : IMPOZIT PE PROFIT inclusiv plătitorii de impozit specific care realizează atât venituri din activităţi corespunzătoare codurilor CAEN pentru care datorează impozit specific cât şi impozit pe profit pentru venituri din alte activităţi în afara acelora pentru care datorează impozit specific

Limite de deductibilitate:

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile cu sponsorizarea care depăşesc nivelul valorii minime se reportează în următorii 7 ani consecutivi, în ordinea înregistrării acestora, scăzându-se din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Baza legala: [art. 25 alin. (4) lit. i) Cod fiscal]

OBLIGAŢII BENEFICIAR / SPONSOR

Entitatea beneficiară are obligaţia înscrierii în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prin depunerea ONLINE a cererii – fomular 163, la care se ataşează certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local în a cărui evidenţă entitatea este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe;

[art. 25 alin. (4) lit. i) teza a 2-a şi alin. (41) Cod fiscal, Ordinul ANAF 819/2018]

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private”:

– până la data de 25 martie inclusiv a anului următor în cazul persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit care aplică sistemul trimestrial sau anual cu plăţi anticipate;

– până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;

– în cazul contribuabililor care au optat ca exerciţiul financiar şi anul fiscal să fie diferit de anul calendaristic, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, respectiv până la 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat în cazul organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură;

– până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare; – până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Baza legala :[art. 42 alin. (3) Cod fiscal, Ordinul ANAF 1825/2018]

B. Sponsor platitor de IMPOZIT PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Limite de deductibilitate

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. S

umele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Baza legala: [art. 56 alin. (11) Cod fiscal]

Obligatii beneficiat/sponsor

Entitatea beneficiară are obligaţia înscrierii în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prin depunerea ONLINE a cererii – fomular 163, la care se ataşează certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local în a cărui evidenţă entitatea este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe;

Baza legala: [art. 56 alin. (11) şi (12) Cod fiscal, Ordinul ANAF 819/2018]

Sponsorul are obligaţia depunerii ONLINE a formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private”:

– până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care:

  • s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei;
  • s-a ieşit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;

Obs. Microîntreprinderile care exercită opţiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puţin 45.000 lei sau depăşesc limita veniturilor de 1.000.000 euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia depunerii formularului 107.

-până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

-până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Baza legala: [art. 56 alin. (13) şi (14) Cod fiscal, Ordinul ANAF1825/2018]

Baza legală:

– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ANAF 819/2018 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

– Ordinul ANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”.

Material elaborat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Brașov în data de 08.01.2020

Articole similare

Comentariul tau aici