Deprecierea activelor imobilizate

În bilanţ, potrivit regulilor de evaluare de bază, imobilizările corporale se prezintă la valoarea de intrare din care se deduc ajustările cumulate de valoare.

Aceste ajustări de valoare cuprind pe de o parte amortizările calculate în funcţie de durata de utilizare economică atribuită activului şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.

În funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor, acestea pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Exemple

La data de 31 decembrie 2011 o entitate efectuează inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Pentru elementele de imobilizări corporale la care se constată deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite, comisia de inventariere face propuneri în vederea determinării ajustărilor pentru depreciere sau pentru înregistrarea unor amortizări suplimentare, după caz.

Cu ocazia inventarierii imobilizărilor corporale se constată următoarele:

1) O clădire 01 : valoare contabila neta (VNC): 150.000 lei, valoare de inventar (VI)= 140.000 lei;

Diferenta (D) = – 10.000 lei reprezinta o depreciere ireversibilă (distrugere parţială)

2) Clădire 02 : VNC = 210.000 lei, VI=203.000 lei, D= – 7.000 lei- depreciere reversibilă (neutilizare la capacitate normală de funcţionare)

3) Sistem IBM VNC: 2.000 lei, VI= 1.800 lei, D= – 200 -depreciere ireversibilă (tehnică depăşită)

4) Copiator Cannon : VNC =2.100 lei, VI = 2.100 lei , D=0

5) Instalaţie îmbuteliat apa 01, VNC=5.000 lei, VI= 5.800 lei, D= 800 lei. Nu se înregistrează.

6) Instalaţie îmbuteliat apa 02, VNC =5.400 lei, VI= 5.300 lei, D= – 100 lei -depreciere reversibilă

7) Auto VNC = 25.000 lei, VI= 27.000 lei, D= 2.000 lei -nu se înregistrează

Rezultatele inventarierii anuale sunt prezentate conducerii societăţii în vederea aprobării şi înregistrării deprecierilor în contabilitate. Astfel, în situaţiile financiare anuale imobilizările corporale se prezintă la valoarea pusă de acord cu cea rezultată la inventariere.

Acolo unde valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă, plusul rezultat nu se înregistrează.

Pierderile din depreciere se înregistrează individual la activele imobilizate la care valoarea contabilă netă depăşeşte valoarea de inventar.

Ca modalitate de înregistrare, deprecierile ireversibile se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării, iar deprecierile reversibile pe seama ajustărilor pentru depreciere.

Astfel, rezultă următoarele înregistrări:

a) Înregistrarea deprecierilor reversibile:

– clădire 02

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2912/analitic clădire 02 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 7.000 lei

– instalaţie de îmbuteliat apă 02:

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2913/analitic instalaţie 02 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 100 lei

b) Înregistrarea deprecierilor ireversibile:

– clădire 01

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812/analitic clădire 01 amortizarea construcţiilor 10.000 lei

– sistem IBM 12:

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2814/analitic sistem Amortizarea altor imobilizări corporale 200 lei

Articole similare

Comentariul tau aici