Documentatie actuala – modele adeverinta de la angajator, declaratie pe proprie raspundere, recuperare indemnizatie somaj, solicitare zile libere supraveghere copii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In acest articol vorbim despre documentatia necesara in diferite situatii :

1.Documentatie pentru a putea circula in intervalul 22.00-06.00

În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute mai jos :

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate:

 • legitimația de serviciu
 • adeverința eliberată de angajator sau
 • o declarație pe propria răspundere.

Un model de adeverinta si declaratie pe proprie raspundere poate fi gasita :

2. Documentele care trebuie depuse la angajator/ de angajator pentru a solicita/recupera concediul de supraveghere copil conform Legii 19/2020

2.1. Angajatul

Pentru a putea in concediu de supraveghere copii , angajatul trebuie sa depuna:

 • o cerere
 • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit acestei legi și nici nu se află în una dintre situațiile enumerate mai sus de a nu putea beneficia de acest drept, precum și
 • copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

3.2.Angajatorul

Pentru a recupera indemnizatia de concediu de supraveghere copii angajatorul trebuie sa depuna AJOFM o documentatie asa cum se arata mai jos.

Astfel, potrivit art. 3 al HG 217.2020, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației , angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută mai sus conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui ANOFM – un model in word poate fi descarcat aici.
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată;
e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
Toate documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

3. Somaj tehnic

Pentru recuperarea indemnizatiei de somaj tehnic conform OUG 30/2020 se aplica prevederile articolului XIII care arata ca :

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii depun, prin poșta electronică, la AJOFM/ municipiului București, în raza cărora își au sediul social:

 • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență -descarca aici in word anexa 1 si anexa 2
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 –descarca aici in word.

Atentie:

a) firmele care isi intrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate mai trebui sa obtina si certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

b) firmele care isi reduc activitatea nu au nevoie de certificatul de situatii de urgenta, dar au nevoie de o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Plata sumei se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Articole similare

Comentariul tau aici